กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 35 : ยูโกสลาเวียถูกคุกคาม

                        Conflit Barbare en la cornette norie,

                        Sang epandu trembler la Dalmatie :

                        Grand Ismael mettra son promontoire,

                        Ranes trembler secours Lusitanie. (IX,60)

คำแปล

            อาหรับผู้กระหายสงครามจะสวมผ้าโพกศีรษะสีดำ จะเกิดการรบนองเลือด ดัลมาเทีย (ชายฝั่งของประเทศยูโกสลาเวีย) จะสั่นสะเทือน อิสมาเอล  ผู้บัญชาการทหารของฝ่ายอาหรับผู้ยิ่งใหญ่จะจัดตั้งสถานีตรวจการณ์ แต่กองกำลังที่ปฏิบัติการสงครามสะเทินน้ำสะเทินบกจะเกิดการเสียขวัญ เพราะฝ่ายพันธมิตรตะวันตกได้รับการสนับสนุนจากประเทศโปรตุเกส

ตีความและวิเคราะห์

            ภายหลังจากกองทัพของฝ่ายตะวันออกสามารถพิชิตดินแดนในประเทศ กรีซได้สำเร็จแล้ว ก็จะเตรียมวางแผนการรุกต่อจากประเทศแอลเบเนียและกรีซไปยังประเทศยูโกสลาเวีย ในการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ กองทัพฝ่ายตะวันออกจะทำสงครามสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งใช้ปฏิบัติการต่าง ๆ  ทั้งมวล มารวมกัน โดยใช้กำลังทางเรือ กำลังทางบก และกำลังทางอากาศเข้าร่วมด้วย  โดยมีจุดประสงค์เพื่อสถาปนาที่มั่นของกำลังทางบกบนแผ่นดินของประเทศยูโกสลาเวีย อย่างไรก็ดี ผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายตะวันออกจะตัดสินใจชะลอเวลาในการโจมตีชายฝั่งของยูโกสลาเวียออกไปชั่วขณะหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากว่าในขณะนั้นกองกำลังของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกเตรียมต่อต้านการรุกของฝ่ายตะวันออก อยู่ที่ประเทศโปรตุเกสอย่างแข็งขัน

 

คำพยากรณ์ที่  25  26-28  29  30  31  32-33  34  35  36  37  38  39-40  41  42-46  47-49  50-52  53-54  55-57  58

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ