กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 258 - 259  ปลดปล่อยประเทศอิสราเอล

                        Quand des croises un trouve de sens trouble,

                        En lieu du sacre verra un boeuf cornu :

                        Par vierge porc son lieu lors sera comble,

                        Par Roi plus ordre ne sera soutenu.  (VIII,90)

                        Et ne seront du tout leurs assaillements vains,

                        et au lieu que jadis fut l’habitation d’Abraham,

                        sera assaillie par personnes qui auront en

                        veneration les Jovialistes.  Et icelle cite d’

                        Achem sera environnee et assaillie de to toutes parts

                        en tres-grande puissance de gens d’armes. Seront

                        affaibles leurs forces maritimes par les Occidentauxs,

                        et les plus grande cites seront depeuplees et ceux qui

                        entreeont dedans seront compris a la vengeance de l’ire

                        de Dieu. (Epistle to Henri ll.)

 

คำแปล

            ครูเสดผู้หนึ่งจะเกิดความหงุดหงิดใจ ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง    (กรุงเยรูซาเล็ม) สามารถมองเห็นวัวมีเขา (ราศีพฤษภ หมายถึงชาวอาหรับ) สถานที่อยู่ของสาวพรหมจารี (ตำบลเบธลิเอ็มที่ประสูติของพระเยซู) จะขวักไขว่ไปด้วยสุกร  ผู้บัญชาการจะไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยเอาไว้ได้

            การโจมตีจะไร้ผล สถานที่ซึ่งอับราฮัมอาศัยอยู่ (ประเทศอิสราเอล) จะถูกบุกโจมตีโดยพวกที่นับถือบูชาชาวโจเวียลิสต์ (ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก) เมืองเอเซ็ม (เมืองสเชเช็ม อยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิสราเอล) จะถูกล้อมและโจมตีจากทุกด้านโดยชาวตะวันตก (ชาวยุโรปและฝ่ายสัมพันธมิตร) มหาภัยจะครอบงำอาณาจักรแห่งนี้ เมืองใหญ่ ๆ ในอาณาจักรแห่งนี้จะไม่มีผู้คนอาศัย ส่วนผู้ที่เข้าไปในเมืองเหล่านี้ก็จะล้มลงในทันทีเพราะการลงโทษของพระเจ้า

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก จะเข้ายึดประเทศอิสราเอลคืนมาจากฝ่ายอาหรับ แต่กว่าจะยึดได้สำเร็จต้องทำการสู้รบอย่างหนักกับฝ่ายอาหรับ จนบ้านเมืองพังพินาศย่อยยับ ในการทำสงครามปลดปล่อยประเทศอิสราเอล ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะบุกลงมาจากภาคเหนือ มุ่งหน้าไปทางเมืองเยรูซาเล็ม และตำบลเบธลิเอ็ม ก่อนหน้าที่จะได้รับการปลดปล่อย สถานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทางศาสนาคริสต์ในที่สองแห่งนี้ จะถูกพวกมุสลิมย่ำยีทำลาย ถึงแม้ว่าในที่สุดประเทศอิสราเอลจะได้รับการปลดปล่อยจากการยึดครองของพวกอาหรับ แต่ตามเมืองสำคัญ ๆ จะไม่มีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยเป็นเวลานาน เพราะยังมีอันตรายจากผงเคมีหรือเชื้อแบคทีเรียที่ยังเหลือตกค้างอยู่

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ