กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 247 : เกิดการปฏิวัติในกองทัพฝรั่งเศส

                        Sept ans sera Philip, fortune prospere,

                        Rebaissera des Arabes l’effort :

                        Puis son midi perplexe rebours affaire,

                        Jeune ogmion abimera son fort. (IX,89)

 

คำแปล

            ผู้บัญชาการทหารชื่อฟิลิป จะเป็นผู้มีโชคดีอยู่ 7 ปี จะเป็นผู้หนึ่งที่นำกองทัพต้านทานการบุกของชาวอาหรับ แต่เมื่อเขาไต่เต้าจนถึงตำแหน่งสูงสุดทางการทหาร จะมีสิ่งน่าพิศวงเกิดขึ้น คือ  นายพลฝรั่งเศสผู้หนึ่งชื่อ อ็อก มิออส  จะก่อการปฏิวัติล้มล้างอำนาจของนายพลฟิลิปและเข้ารับตำแหน่งสืบแทนนายพลฟิลิป

 

ตีความและวิเคราะห์

            จากคำพยากรณ์บทนี้สามารถตีความได้ว่า นายพลฟิลิป ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารคนสำคัญของกองทัพฝ่ายพันธมิตรตะวันตก จะประสพกับความลำบากเมื่อดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพฝรั่งเศส ทั้งนี้ เพราะนายพลฝรั่งเศสอีกผู้หนึ่งชื่อ อ็อกมิออส  จะนำกำลังทหารทำการปฏิวัติยึดอำนาจจากนายพลฟิลิป  อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการกองทัพฝรั่งเศสในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบกระเทือนใด ๆ ต่อนโยบายทางการทหารและการสงครามของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ