กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 195 : การทำยุทธนาวีเพื่อชิงมหาสมุทรแปซิฟิก

                        De mer copies en trois parts divisees,

                        A la seconde les vivres failliront,

                        Desesperes cherchant champs Helises,

                        Premiers en breche entres victoire auront. (IX,97)

 

คำแปล

            กองทัพซึ่งทำการยุทธ์ในทะเล ประกอบด้วย 3 ชาติ กองทัพของชาติที่สองจะขาดแคลนการส่งกำลังบำรุง เมื่อถูกกองทัพของชาติที่สามปิดล้อม จะพยายามตีฝ่าวงล้อมออกไปที่ทุ่งเฮลีเซียน (สหรัฐอเมริกา) แต่กองทัพของชาติหนึ่งจะพบทางออกจากการถูกปิดล้อม และจะร่วมมือกับกองทัพชาติที่สองรบจนได้รับชัยชนะในที่สุด

ตีความและวิเคราะห์

            สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย จะทำยุทธนาวีกับจีนเพื่อชิงมหา สมุทรแปซิฟิก และจากการสู้รบกันครั้งนี้จะทำให้กระแสสงครามเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ  ในระหว่างการสู้รบ  กองกำลังทางเรือของสหรัฐอเมริกา จะถูกกองเรือรบของฝ่ายตะวันออกปิดล้อมอย่างเหนียวแน่น และถูกตัดขาดจากฐานส่งกำลังบำรุงของตนในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่กองทัพเรือสหรัฐฯ  กำลังตกอยู่ในห้วงอันตรายเช่นนี้กองเรือรบของรัสเซียจะเข้ามาช่วยเหลือ  และจะสามารถทำลายกองเรือรบของจีนซึ่งกำลังปิดล้อมกองเรือรบย่านมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐฯ อยู่ได้สำเร็จ กองทัพเรือของจีนจะประสพกับความพ่ายแพ้ในการยุทธ์ครั้งต่อ ๆ มา ในที่สุด สหรัฐอเมริกากับรัสเซียจะสามารถทำลายกองเรือรบของฝ่ายตะวันออกที่ครองความเป็นใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างสิ้นเชิง

 

คำพยากรณ์ที่   180   181   182   183-184   185-187   188   189   190   191   192-193   194   195   196   197   198

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ