กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 194 : ฝ่ายตะวันออกบุกดินแดนในย่านแปซิฟิกตอนใต้

                        Sous l’opposite climat Babylonique,

                        Grande sera de sang effusion,

                        Que terre et mer, air, ciel sera inique :

                        Sectes, faim, regnes, pestes, confusion. (I,55)

 

คำแปล

            ในดินแดนห่างไกลที่จะไปยังตะวันออกกลาง (ย่านมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้) จะมีการสู้รบอย่างนองเลือด กองทัพของฝ่ายอธรรมจะมาทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดการสับสนอลหม่าน เกิดทุพภิกขภัย และโรคระบาดในประเทศต่าง ๆ

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อกองทัพของฝ่ายตะวันออก เห็นว่าฝ่ายตนมีขีดความสามารถไม่พอที่จะบุกรัสเซียและสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จตามเป้าหมายทางทหารที่วางไว้ ก็เริ่มตระหนักถึงแสนยานุภาพทางทหารของทั้งสองประเทศ   จึงจัดตั้ง แนวป้องกันตนเองในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสามารถบุกยึดประเทศต่าง ๆ ในเอเชียให้ได้ทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้น เป้าหมายทางทหารต่อไปของฝ่ายตะวันออก คือบุกประเทศต่าง ๆ ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ในคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสบทนี้ มีการกล่าวถึงเชื้อโรคร้ายแรงด้วย ซึ่งก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่า ในการบุกเพื่อพิชิตหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก กองทัพของฝ่ายตะวันออกจะทำการสำเร็จได้ ไม่เพียงแต่จะใช้อาวุธแบบธรรมดาเข้าเข่นฆ่าทหารและประชาชนในประเทศนั้น ๆ เท่านั้น แต่จะใช้อาวุธแบคทีเรียสนับสนุนในการรบด้วย

 

คำพยากรณ์ที่   180   181   182   183-184   185-187   188   189   190   191   192-193   194   195   196   197   198

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ