กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 191 : สหรัฐอเมริกาและรัสเซียตอบโต้ด้วยอาวุธเชื้อโรค

                        Vent Aquilon fera partir le siege,

                        Pars murs jeter cendres, chaux et poussiere :

                        Par pluie apres, qui leur fera bien piege,

                        Dernier secours encontre leur frontiere. (IX,99)

 

คำแปล

            กลุ่มประเทศอาควิลอน (ประเทศที่อยู่ทางภาคเหนือ) จะใช้ลมเพื่อยุติการถูกปิดล้อม ประเทศเหล่านี้จะปล่อยฝุ่นชนิดหนึ่งออกไปนอกเขตแนวป้องกันของตน  ฝนจะเป็นพาหะนำฝุ่นนี้กระจายไป ซึ่งเป็นวิธีการที่ฝ่ายข้าศึกเคยใช้กับประเทศเหล่านี้มาแล้วครั้งหนึ่ง นั่นเป็นความพยายามที่จะป้องกันพรมแดนของตนอย่างเต็มความสามารถ

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อถึงตอนนี้  ประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะมีความรู้สึกว่า ฝ่ายตนถูกฝ่ายตะวันออกปิดล้อมไว้ทุกด้าน เพราะฝ่ายตะวันออกสามารถบุกยึดเอเชียใต้ แอฟริกาและยุโรปได้แล้ว และขณะนี้กำลังขยายอำนาจเข้าไปในละตินอเมริกา ทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะต้องทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อยุติการรุกรานของฝ่ายตะวันออกให้ได้ ในที่สุดก็จะตัดสินใจใช้อาวุธเคมีและอาวุธแบคทีเรียโจมตีประเทศฝ่ายตะวันออก เพื่อเป็นการแก้เผ็ดกับการที่ประเทศจีนใช้อาวุธเชื้อโรคโจมตีพวกตนก่อนที่มหาสมุทรอาร์คติก ดังที่ระบุไว้ในคำพยากรณ์หมายเลขที่ 29  ต่อไปนี้ประเทศสองพี่น้องในขั้วโลกเหนือ คือ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย จะไม่ยอมละเว้นใช้อาวุธร้ายแรงเหล่านี้อีกต่อไป เพราะมันเป็นอาวุธชนิดเดียวเท่านั้นที่จะทำลายวงปิดล้อมของฝ่ายตะวันออกได้

 

คำพยากรณ์ที่   180   181   182   183-184   185-187   188   189   190   191   192-193   194   195   196   197   198

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ