กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 181 : ผลทำลายล้างของนิวเคลียร์ในสหรัฐ ฯ และรัสเซีย

                        Les lieux peuples seront inhabitables :

                        Pour champs avoir grande division :

                        Regnes livres a prudents incapables :

                        Lors les grand freres mort et dissension. (II,95)

 

คำแปล

            สถานที่ซึ่งเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่ จะกลับกลายเป็นดินแดนไร้มนุษย์  มหาชนจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหารในเรือกสวนไร่นา เจ้าหน้าที่ผู้ไร้ความ     สามารถจะปกครองดินแดนต่าง ๆ  การจลาจลและความตายจะเกิดกับสองพี่น้องผู้ยิ่งใหญ่ (สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย)

 

ตีความและวิเคราะห์

            จากคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสบทนี้แสดงว่า กองทัพของฝ่าย ตะวันออก จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรัสเซียในช่วงเวลาเดียวกัน  ประเทศทั้งสองจะประสพกับความหายนะจากระเบิดนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี  ประชาชนตามเมืองต่าง ๆ ในประเทศทั้งสองจะอพยพหนีภัยจากนิวเคลียร์ จะเกิดการขาดแคลนอาหารที่นำไปเลี้ยงดูประชาชน ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารได้รับความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีของนิวเคลียร์  และอาวุธเชื้อโรค รัฐบาลท้องถิ่นก็ไม่สามารถแก้ไขวิกฤติการณ์และสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดครั้งนี้ได้ ประชาชนจะพากันล้มตายเหมือนใบไม้ร่วง

 

คำพยากรณ์ที่ 181 เอ : ภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในสหรัฐ ฯ

                        Mis tresor temple, citadins Hesperiques,

                        Dand iceluiretire en secret lieu :

                        Le trmple ouvrir les liens fame liques,

                        Rapris, ravis, proie horrible au millieu. (X,81)

 

คำแปล

            สถานที่ลี้ลับที่ชาวเฮสพีเรียน (ชาวอเมริกัน) เก็บทรัพย์สมบัติไว้  จะถูกประชาชนผู้อดอยากหิวโหยขาดความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีพากันบุกเข้าไปเปิดนำออกมา  และจะเกิดการจลาจลอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชน

 

ตีความและวิเคราะห์

            หลังจากประเทศสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์แล้ว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศ จะเกิดการก่อจลาจลตามเมืองต่าง ๆ ประชาชนประสพกับความอดอยากและเจ็บป่วย  เพราะกัมมันตภาพรังสีของนิวเคลียร์และเชื้อโรคร้ายแรงจากอาวุธเชื้อโรคพวกเขาจะขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  เมื่อหาเงินซื้ออาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ได้  ก็จะก่อการจลาจลบุกปล้นธนาคาร ซึ่งขณะนั้นปิดกิจการเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่มีทางจัดการใด ๆ กับพวกก่อการจลาจลเหล่านี้ได้ ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้น ประชาชนตามเมืองต่าง ๆ จะต่อสู้ประหัตประหารกันเพื่อแย่งชิงเงินที่ได้มาจากการบุกปล้นธนาคาร

 

คำพยากรณ์ที่   180   181   182   183-184   185-187   188   189   190   191   192-193   194   195   196   197   198

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ