กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 177 : เมื่อแนวป้องกันยุโรปตอนกลางพังทลาย

                                Pres de Sorbin pour assaillir Ongrie,

                                L’heraut de Brudes les viendra avertir :

                                Chef Bizantin, Sallon de Sclauonie,

                                A loi d’Arabes les viendra convertir. (X,62)

คำแปล

                กองทัพกองหนึ่งจะโจมตีประเทศเชโกสโลวะเกียและฮังการี จากซอร์บิค     แซกโซนี(เยอรมนีตะวันออก โฆษกที่บูดาเปสต์จะส่งเสียงแสดงความตื่นตระหนก  ผู้นำชาวอาหรับจะโจมตีจากภาคกลางและภาคเหนือของยูโกสลาเวีย และจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนให้เป็นแบบเดียวกับพวกอาหรับ

 

ตีความและวิเคราะห์

                การที่แนวป้องกันในยุโรปตอนกลาง ต้องถูกทำลายลงไปตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็เนื่องมาจากถูกกองทัพของฝ่ายตะวันออกโจมตีจากเยอรมนีตะวันออกและยูโกสลาเวียในเวลาพร้อม ๆ กัน ยิ่งไปกว่านั้น ในกองทัพของเยอรมันตะวันตก มีนายพลคนหนึ่งประพฤติตนเป็นคนขายชาติ ต้องการบอกความลับทางทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกแก่กองทัพของฝ่ายตะวันออก ทำให้ฝ่ายตะวันออกสามารถทำลายแนวป้องกันยุโรปตอนกลางได้ในที่สุด หลังจากนั้นเป็นต้นไป จะเหลือพื้นที่ในยุโรปอีกเพียงไม่กี่แห่งที่ยังไม่ถูกกองทัพของฝ่ายตะวันออกยึดครอง

 

คำพยากรณ์ที่   146-149   150-154   155-160   161-165   166-169   170-171   172-174   175   176   177   178   179

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ