กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 132 - 135 : กรุงปารีสยอมจำนน

                        La republique de la grande dite,

                        A grand rigeur ne voudra consentir :

                        Roi sortir hors par trompette dite,

                        L’echelle au mur, la cite repentir, (III,55)

                        Du bourg Lareyne parviendront droit a Chartres,

                        Et feront pres de pont Anthoni pause :

                        Sept pour la paix cauteleux comme Martres,

                        Feront entree d’armee a Paris close. (IX,86)

                        Dans cite entrer exercit deniee,

                        Duc entrera par persuasion :

                        Aux faibles portes clam armee amenee,

                        Mettront feu, mort, de sang effusion. (IX,96)

                        Par le deluge et pestillence forte,

                        La cite grande de longtemps assiegee :

                        La sentinelle et grade de main morte,

                        Subite prise, mais de nulle ortrangee. (IX,82)

 

คำแปล

            ชาติที่ปกครองแบบสาธารณรัฐ (ฝรั่งเศส) ซึ่งมีมหานครเป็นเมืองหลวง  ไม่ต้องการยอมรับข้อเสนออันร้ายกาจ (ของฝ่ายข้าศึก) แต่ผู้นำจะรับคำท้าของข้าศึกให้ออกไปรบนอกเมือง เมื่อฝ่ายข้าศึกโจมตีแนวป้องกันเมือง ฝ่ายในเมืองจะรู้สึกเสียใจในความผิดพลาดที่ได้กระทำลงไป

            สื่อสันติภาพ 7 คน ซึ่งทำทีเหมือนผู้ยอมเสียสละ จะออกเดินทางจาก บูจลาเรน (ทางใต้ของกรุงปารีส) ไปยังชาร์เตอรส์ จะไปหยุดที่พอนต์ เดอ แอนโทนี (ครึ่งทางระหว่าง บูจลาเรนกับชาร์เตอรส์) แล้วยื่นข้อเสนอให้มีสันติภาพ แม้เส้นทางไปสู่กรุงปารีสจะถูกกองทัพปิดล้อมป้องกันไว้ แต่ข้าศึกก็จะยกเข้ามาจนได้

            กองทัพจะยังตีเข้าเมืองไม่ได้ ท่านดยุคจะเข้าร่วมในการเจรจาสงบศึก ในขณะเดียวกันกองทัพจะลักลอบบุกเข้ามาตรงจุดอ่อนของกองกำลังป้องกันในเมือง และจะเริ่มทำลายเมืองด้วยไฟและอาวุธ จนเลือดนองไปทั่วแผ่นดิน

            มหานครจะถูกปิดล้อมอยู่เป็นเวลานาน เกิดอุทกภัยและโรคระบาดร้ายแรง กำลังป้องกันเมืองและยามรักษาการณ์ถูกสังหารในการสู้รบแบบประจันหน้า มีการจับกุมในฉับพลัน  แต่ฝ่ายพลเรือนไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย

 

ตีความและวิเคราะห์

            ผู้บัญชาการทหารฝรั่งเศสผู้หนึ่ง จะรับคำท้าให้ออกไปสู้รบกับข้าศึกนอกกรุงปารีส เมื่อผู้บัญชาการทหารผู้นี้ออกจากเมืองไปแล้ว กองทัพของฝ่ายข้าศึกจะรุกมาประชิดกรุงปารีสมากขึ้น ผู้นำฝรั่งเศสพยายามไม่ให้ข้าศึกทำลายกรุงปารีส โดยส่งผู้แทนของตน 7 คนออกไปเจรจากับฝ่ายข้าศึก ซึ่งการเจรจาจะกระทำกันทั้งในและนอกกรุงปารีส แต่ในขณะที่กำลังเจรจาสงบศึกกันอยู่นั้น กองกำลังของฝ่ายตะวันออกจะลอบบุกเข้าไปในกรุงปารีส จึงเกิดปะทะกับกองกำลังป้องกันเมืองของฝ่ายฝรั่งเศสอย่างหนัก

 

คำพยากรณ์ที่   118-121   122   123   124   125-131   132-135   136-138   139-142   143   144-145

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ