กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

เทคนิคการเล่น Sudoku โดย กมล พิริยพณิช

 

 

 

 

 

 

โจทย์ข้อนี้ ค่อนข้างยาก แต่เราจะค่อย ๆ ศึกษาไปทีละ step โดยใฃ้วิีธีดังต่อไปนี้

  1. มองหาว่าตัวเลขที่เราจะใส่นั้น ใส่ได้ที่ ช่องไหนบ้าง โดยจะเริ่มต้นทีละตัวตั้งแต่ 1-9 ตรวจทีละ"ชุด" คอลัมน์คือ C1-C3, C4-C6 และ C7-C9 หรือชุดแถวคือ R1-R3, R4-R6 และR7-R9
  2. เมื่อหาตามข้อ 1 จนไม่สามารถจะหาได้ ให้ใช้วิธี ตรวจทีละชุด คอลัมน์ แถว รวมทั้ง Box ด้วยว่าขาดตัวเลขอะไร ระหว่าง 1-9 ที่จะลงในแต่ช่องของชุดนั้น ๆ ได้ เมื่อได้คำตอบที่แน่ชัดว่าเป็นตัวนี้แน่ ให้ใส่ตัวนั้นเลย หากไม่แน่ใจหรือมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งก็ไม่ต้องใส่ หรือห้ามใส่จนกว่าจะแน่ใจ

เราจะตรวจดูตัวเลขทีละัตัวตั้งแต่เลช 1 โดยกดดูหน้าถัดไป หรือกดเพื่อดูหน้าย้อนหลัง

 

เอกสาร PDF

ซูโดกุ เกมปริศนาเติมตัวเลข

:    ซูโดกุ  เป็นเกมที่เล่นง่าย  สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กที่เรียนเลขเป็นจนถึงผู้ใหญ่ทุกวัย  ไม่ต้องใช้ความสามารถในการคำนวณหรือความสามารถทางภาษาแต่อย่างใด  อาศัยเพียงการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลก็สามารถเล่นเกมนี้ได้  อุปกรณ์การเล่นมีเพียงกระดาษ  ดินสอ และยางลบเท่านั้น 

PDF    ขนาด 750  kb 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ