: :     บทที 4     : :  
: :     ติดต่อผู้จัดทำ      : :

บรรณานุกรม
        บรรณานุกรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้

Grogan, Denis. Science and Technology : An Introduction to the Literature. 4 th ed.
London : Clive Bingley, 1982.

        แนะนำวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 12 บท กล่าวถึงลักษณะของวรรณกรรม คู่มือแนะวรรณกรรม สารานุกรม พจนานุกรม คู่มือนามานุกรมและหนังสือรายปี หนังสือในสาขาวิชา บรรณานุกรม วารสาร บริการดรรชนีและสาระสังเขป ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายงานความก้าวหน้า รายงานการประชุม รายงานการวิจัย สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า มาตรฐานงานแปล วรรณกรรมการค้า วิทยานิพนธ์และงานวิจัยก้าวหน้า วัสดุไม่ตีพิมพ์ ไมโครฟอร์ม อักขรานุกรมชีวประวัติ เหมาะสำหรับนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Malinowsky , H. Robert and Jeanne M. Richardson. Science and Engineering Literature :
A Guide to Reference Sources. 3 rd. ed. Littleton, Colorado : Libraries Unlimited,
Inc., 1980.

        คู่มือแนะแหล่งอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาวิชาบรรณารักศาสตร์บรรณารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเนื้อหาเป็น 14 บท เริ่มต้นด้วยบทนำ เสนอรูปแบบของวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ และอธิบายรายละเอียดวรรณกรรมตามสาขาวิชาย่อยทางวิทยาศาสตร์ คือ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ธรณีวิทยา พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (biomedical sciences) และบรรณานุกรมเสนอรายชื่อบทความ หนังสือ และรายงานที่เลือกสรร-แล้วในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดทางวิทยาศาสตร์ เช่น การควบคุมทางบรรณานุกรม ข่ายงานดรรชนี เทคโนโลยีห้องสมุด สารนิเทศศาสตร์ ไมโครกราฟฟิก ท้ายเล่มมีดรรชนีผู้แต่ง ดรรชนีชื่อเรื่อง และดรรชนีหัวเรื่อง

TTSTR Bibliographical Series. Bangkok : Thai National Documentation Center (TNDC),
1971 -

        บรรณานุกรมเฉพาะวิชา ในเรื่องเฉพาะของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำ บ่อปลา รำข้าวและน้ำมันรำข้าว ผักตบชวา สะระแหน่ สมุนไพร ไบโอแตส กระเทียม ผักและผลไม้ จัดทำโดยศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย บางรายการมีเฉพาะบรรณานุกรมและบางรายการมีสาระสังเขปสั้น ๆ ประกอบด้วย จัดทำมาแล้ว 10 ลำดับ ดังนี้ คือ
        No. 1. Water Resources in Thailand.
        No. 2. Kenaf Abstracts.
        No.3. Abstracts on Rice Bran& Rice Bran Oil.
        No.4. Water Hyacinth Abstracts.
        No.5. Mint Abstracts.
        No.6. Abstracts on Medical Plants in Thailand.
        No.7. Selected Bibliographical on Biogas.
        No.8. Selected Bibliographical on Garlic.
        No.9. Abstracts on Medicinal Plants in Thailand.
        No.10. Selected Bibliographical on Nitrogen Fixation.

ทำเนียบโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร : กองทะเบียนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2527 -

        ทำเนียบโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรายชื่องานวิจัยก้าวหน้า หนึ่งในจำนวนสามเล่มที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดทำ จำแนกตามสาขาวิขา (อีกสองสาขา คือ สาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เริ่มตั่งแต่ปี พ.ศ. 2527 จัดทำเป็นรายปี
รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินการโดย นักวิชาการหรือหน่วยราชการ องค์การและรัฐวิสาหกิจ และจากโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม การวิจัย สถาปัตยกรรมและผังเมือง แต่ละโครงการวิจัย มีรายละเอียด ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการวิจัย ชื่อผู้ทำวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีวิจัย สถานที่ทำการวิจัย ระยะเวลาที่ทำการวิจัย งบประมาณการวิจัยและแหล่งของงบประมาณ

ทำเนียบโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี… กรุงเทพมหานคร : กองส่งเสริม
การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการพลังงาน, 2503

        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ โดยจัดสรรงบประมาณหรือทุนอุดหนุนการวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และในการเผยแพร่กิจกรรมการวิจัยดังกล่าวสำนักงานฯ ได้จัดพิมพ์ทำเนียบโครงการวิจัยที่ได้อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยไปแล้ว คือ ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติปี พ.ศ. 2503-2515 ปี พ.ศ. 2516-2521 ปี พ.ศ. 2521-2525 ประจำปี พ.ศ. 2526 ประจำปี พ.ศ. 2527 ประจำปี พ.ศ. 2528 และประจำปี พ.ศ. 2529
ทำเนียบโครงการวิจัยให้ข้อมูลสาขาวิชาการ เลขรหัสกำกับชื่อโครงการ ชื่องานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย สถานที่ทำงาน จำนวนเงินทุนวิจัยและระยะเวลาทำการวิจัย ได้จัดจำแนกชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยไว้ตามประเภททุน คือ ประเภททั่วไป ประเภทกำหนดเรื่อง ประเภทเร่งด่วน และทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือในแต่ละประเภทจำแนกตามการแบ่งสาขาวิชาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีภาคผนวกรวบรวมระเบียบข้อกำหนด แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ตลอดจนคำแนะนำและตัวอย่างเกี่ยวกับการขอรับทุนไว้ในภาคผนวกด้วย
สำหรับสาขาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมี 5 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2532.

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำหนังสือรวมบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครอบคลุมวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่มแรกปี พ.ศ. 2514-2524 (พิมพ์ปี พ.ศ. 2527) เล่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2525-2528 (พิมพ์ปี พ.ศ. 2532) เพื่อการค้นคว้า อ้างอิง และสืบค้นข้อมูลทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เนื้อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบรายการทางบรรณานุกรม วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และผลการวิจัย จำแนกตามสถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแต่ละสถาบันจำแนกตามนี้ มีดรรชนีชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ และดรรชนีหัวเรื่องวิทยานิพนธ์ ซึ่งจำแนกกว้าง ๆ เป็น 3 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา และการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้อง


 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ