กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

บทสรุป

    

      นาโนเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีในการควบคุมและผลิตสรรพสิ่งด้วยความแม่นยำระดับอะตอมนี้กำลังคืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราอย่างรวดเร็ว บทบาทหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดในอนาคตก็คือการเข้ามาแก้ปัญหาที่เป็นจุดตีบตันของวงการอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในนามของ "นาโนอิเล็กทรอนิกส์" รัฐบาลของประเทศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่าง สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น ล้วนสนับสนุนให้นักวิจัยสาขานี้เร่งรีบทำงานเพื่อเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนี้ สำหรับประเทศไทยนั้น หากเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะเก็บตกเทคโนโลยีเก่าอย่างไมโครอิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงอย่างเดียวแล้ว เราก็คงจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยของประเทศก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

กิติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.)

เอกสารอ้างอิง
1) J. M. Rabaey, Digital Integrated Circuits: A Design Perspective (Prentice Hall, NJ, 1996).
2) C. Levin, PC Magazine February  (1994) 32.
3) R. S. Muller and T. I. Kamins, Device Electronics for Integrated Circuits (John Wiley & Sons, New York, 1986).
4) Semiconductor Industry Association, The National Technology Roadmap for Semiconductors (Sematach, Austin, 1997).
5) G. Frazier, Concurrent Computations: Algorithms, Architecture and Technology (Plenum Press, New York, 1988).
6) R. W. Keys, Physics Today  August (1992) 38.
7) C. L. Seitz and J. Matisoo, Physics Today May (1984) 38.
8) J. D. Meindl, Proceeding of the IEEE 83 (1995) 619.
9) R. W. Keyes, Physics Today August (1992) 42.
10) R. W. Keyes, Sci. Am. June (1993) 70.
11) P. W. Atkins, "Molecular Quantum Mechanics", second edition (Oxford University Press, Oxford, 1988).
12) D. K. Ferry, "Quantum Mechanics: An Introduction for Device Physicists and Electrical Engineers (IOP Publishing, London, 1995).
13) R. F. Pierret, Semiconductor Device Fundamentals (Addison-Wesley Publishing, New York, 1996).
14) R. Kiehl and F. Capasso, J. Appl. Phys. 58 (1985) 1366.
15) T. Claeson and K. K. Likharev, Sci. Am. June (1992) 80.
16) F. T. Hong, Molecular Electronics: Biosensors and Biocomputers (Plenum Press, New York, 1989).
17) K. E. Drexler, in Molecular Electronic Devices II, ed. F. L. Carter (Marcel Dekker, New York, 1987).
18) B. Hayes, Sci. Am. February (1995) 304.
19) A. Aviram and M. A. Ratner, Chem. Phys. Lett. 29 (1974) 277.
20) L. Edwards-Shea, The Essence of Solid-State Electronics (Prentice-Hall, Hertfordshire, 1996).
21) see review by R. M. Metzger, Acc. Chem. Res. 32 (1999) 950.
22) see review by R. M. Metzger, J. Mater. Chem. 9 (1999) 2027.
23) C. Zhou, M. R. Deshpande, M. A. Reed and J. M. Tour, Appl. Phys. Lett. 71 (1997) 611.
24) R. M. Metzger, B. Chen, U. Hoepfner, M. V. Lakshmikantham, D. Vuillaume, T. Kawai, X. Wu, H. Tachibana, T. V. Hughes, H. Sakurai, J. W. Baldwin, C. Hosch, M. P. Cava, L. Brehmer and G. J. Ashwell, J. Am. Chem. Soc. 119 (1997) 10455.
25) M. S. Montemerlo, J. Christopher Love, G. J. Opiteck, D. Goldhaber-Gordon, J. C. Ellenbogen, Technologies and Designs for Electronic Nanocomputers (MITRE Corporation, McLean Virginia, 1996).
26) D. Goldhaber-Gordon, M. S. Montemerlo, J. Christopher Love, G. J. Opiteck and J. C. Ellenbogen, Overview of Nanoelectronic Devices (MITRE Corporation, McLean Virginia, 1997).
27) J. C. Ellenbogen and J. Christopher Love, Architecture for Molecular Electronic Computers: 1. Logic Structures and an Adder Built from Molecular Electronic Diodes (MITRE, McLean Virginia, 1999).
28) S. Iijima and T. Ichlhashi, Nature 363 (1993) 603.
29) S. Iijima, C. Brabec, A. Maiti and J. Bernholc, J. Chem. Phys. 104 (1996) 2089.
30) R. S. Lee, H. J. Kim, J. E. Fischer, A. Thess and R. E. Smalley, Nature 388 (1997) 255.
31) H. Dai, J. H. Hafner, A. G. Rinzler, D. T. Colbert and R. E. Smalley, Nature 384 (1996) 147.
32) X. F. Zhang and Z. Zhang, Phys. Rev. B 52 (1995) 5313.
33) R. E. Tuzun, D. W. Noid and B. G. Sumpter, Nanotechnology 6 (1995) 64.
34) W. A. de Heer and R. Martel, Physics World June (2000) 49.
35) A. C. Dillon, K. M. Jones, T. A. Bekkedahl, C. H. Kiang, D. Bethune and M. J. Heben, Nature (London) 386 (1997) 377

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คำนำ
  2. ประวัติของวงการอิเล็กทรอนิกส์
  3. การผลิตไอซี - บทบาทของไมโครเทคโนโลยี
  4. ปัญหาของไมโครเทคโนโลยี - จุดตีบตันของวงการอิเล็กทรอนิกส์
  5. จากอิเล็กทรอนิกส์แบบซิลิกอนสู่
  6. นาโนคอมพิวเตอร์
  7. เรคติไฟเออร์โมเลกุล
  8. ท่อนาโน
  9. บทสรุป

 

ของ  ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ