กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

อะมีบา

                Lynn Margulis ชี้ว่า การรวมตัวและความร่วมมือกันของเซลล์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาเดียว แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการวิวัฒนาการ โลกเต็มไปด้วย symbiosis บางกระบวนการพบเห็นได้อย่างเด่นชัด เช่น เห็ด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความทนทานมากที่สุดในยุคปัจจุบัน มันสามารถเจริญงอกงามได้ในหลายพื้นที่แทบทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าในทะเลทรายหรือบนยอดเขาสูง เห็นเป็นการรวมตัวผสมผสานกันระหว่างราและพืชทะเลบางชนิด ปะการังที่มีชีวิตจำนวนมากมีระบบสังเคราะห์แสงที่ได้รับมาจากพืชทะเลบางชนิด นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันแบบหลวม ๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น ภายในกระเพาะของสัตว์ประเภทโค กระบือ มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ช่วยย่อยสลายเซลลูโลสของหญ้า สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความร่วมมือกับแบคทีเรียในรูปแบบต่าง ๆ แต่เชื้อโรคที่สร้างให้เกิดความเจ็บป่วยและความผิดปกติ เป็นกระบวนการด้านลบที่เรียกได้ว่าเป็นการฉกฉวยแย่งชิงที่มีผลลัพธ์เป็นการทำลาย

           ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของโลกชีวภาพคือ ความร่วมมือเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกัน การพึ่งพาอาศัยกัน เริ่มต้นขับเคลื่อนด้วยสิ่งมีชีวิต ขนาดจิ๋ว กระบวนการเคมีพื้นฐาน เยื่อหุ้ม การสังเคราะห์แสง เอนไซม์ พัฒนาการเกิดขึ้นทีละขั้น เซลล์ที่มีนิวเคลียสเริ่มพัฒนาศักยภาพใหม่ ๆ จากการรวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อน มีระบบการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น เนื้อเยื่อต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนนี้และเริ่มมีลักษณะเฉพาะตัว กับสามารถส่งผ่านหน่วยทางพันธุกรรมสืบทอดไปยุ่งรุ่นต่อไป โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่ายิ่งมีความหลากหลาย ก็ยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดเซลล์เหล่านี้เริ่มใช้ประโยชน์จากออกซิเจนที่สะสมอยู่ในบรรยากาศมานานหลายพันล้านปี เพื่อการดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ แล้วในที่สุดหลังจากบทโหมโรงอันยาวนานของแบคทีเรีย มหากาพย์แห่งชีวิตก็เข้าสู่ยุคของการประสานพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

           สิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งได้แก่อะมีบา (amoeba) ซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นเหมือนกับหยดน้ำเล็ก ๆ ที่แปรรูปเปลี่ยนไปได้ระหว่างที่มันเคลื่อนที่ อะมีบามีนิวเคลียสและมีประสาทสัมผัสผ่านของเหลวที่ห่อหุ้มอยู่รอบตัว แต่เราพบหลักฐานซากฟอสซิลของอะมีบาน้อยมาก eukayotic ที่พบส่วนใหญ่จัดอยู่ในตระกูลพืชและราหลายชนิด ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและความซับซ้อนมากกว่า cyano bacteria บางส่วนอาศัยอยู่ร่วมกับ prokaryotes ในชั้นของหินงอก บางชนิดมีลักษณะกลม บางชนิดมีปุ่มคล้ายหนามรอบตัว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ส่วน 5 ของมิลลิเมตร สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เริ่มพัฒนาสร้างผิวห่อหุ้มที่มีความหนามากขึ้น

what is amoeba

           อาณาจักรทางท้องสมุทรถูกครอบครองโดยพืชและรา ซึ่งขยายตัวแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและมีรูปทรงต่าง ๆ กันจากระดับน้ำที่วนเวียนขึ้นลงเป็นวัฏจักร โลกเริ่มผสมผสานโยงใยเครือข่ายของชีวิตในท้องสมุทรและพื้นผิวทวีป กระบวนการทางเคมีดำเนินไปอย่างแพร่หลายมหาสมุทรเริ่มหายใจ ขณะที่พื้นผิวทวีปเริ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวิต

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. จากธุลีสู่ชีวิต
 2. รากเหง้าของชีิวิต
 3. นัักเล่นแร่แปรธาตุึ
 4. Charles Darwin
 5.  Miller และ Urey
 6. เยื่อหุ้มเซลล์
 7. สิ่งมีชีวิตแรก
 8. symbiosis
 9. อะมีบา
 10. อะมีบา
 11. กลับคืนสู่ผงธุลี
อาจารย์  รอฮิม ปรามาท  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

วีดีโอการศึกษา

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสง

     แสงในช่วงที่ตามองเห็น  คุณสมบัติคู่ของแสง  การสะท้อนและการหักเห  สมการของเลนส์   ความคลาด (aberrations)   สายตาสั้นและยาว  กล้องโทรทรรศน์  การแทรกสอด   อ.นงลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย  จำนวน 114  แผ่น     คลิกค่ะ  powerpoint

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ