กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

นัักเล่นแร่แปรธาตุึ

               เป็นเรื่องยากที่จะคาดคะเนภาพที่แท้จริงของสภาวะทางฟิสิกส์และเคมีก่อนหน้าสิ่งมีชีวิตจะกำเนิดขึ้นมา ปริศนาสำคัญที่ว่า สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็เป็นคำถามที่ยากไม่น้อยไปกวาอนุภาคและสิ่งต่าง ๆ มีจุดกำเนิดในเอกภพอย่างไร การที่องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างกัน รวมตัวกันเข้าเป็นโครงสร้างที่สามารถให้กำเนิดโครงสร้างใหม่ ๆ ยังเป็นปริศนาที่ยากจะเข้าใจและดูจะมีความสลับซับซ้อนสูงมากการพยายามค้นหาคำตอบเทียบได้กับการพยายามสรุปกายวิภาคทั้งหมดของมนุษย์ลงในเนื้อที่เท่าไปรษณียบัตร โครงสร้างอย่างกว้าง ๆ อาจถูกต้อง แต่ในรายละเอียดแล้วไม่อาจชี้ชัดหรือระบุลงไปได้

          แนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะห์แปรรูปของธาตุต่าง ๆ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากยุคกลางและสานต่อมาถึงยุคนิวเคลียร์ในปัจจุบันในยุคนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุ (alchemist) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแปรรูปของแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ โดยเชื่อว่าหากพบศวามหัศจรรย์ (philosopher’s stone) จะสามารถทำให้โลหะต่าง ๆ แปรรูปเป็นทองคำได้ พาราเซลซัส (Paracelsus- ค.ศ.1493-1541) ถือว่ากระบวนการแปรรูปของแร่ธาตุอุปมาเหมือนกับกระบวนการทางจิตวิญญาณที่ผสมผสานระหว่างร่างกายกับจิตวิญญาณ การแปรรูปสู่ทองคำก็เหมือนกับพัฒนาการสู่ภาวะสูงสุดเพื่อให้ร่างกายและจิตวิญญาณเกิดความสมดุล บรรดานักปรัชญาและนักเล่นแร่แปรธาตุในยุคกลางต่างพยายามค้นหาศิลามหัศจรรย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบแทนโดยบังเอิญคือปฏิกิริยาเคมีตามธรรมชาติ และในที่สุดพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เคมีก็ค้นพบกระบวนการแปรรูปของแร่ธาตุต่าง ๆโดยมีกระบวนการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีเป็นพื้นฐาน

นักเคมี

          แนวคิดเกี่ยวกับศิลามหัศจรรย์กลายเป็นเรื่องไร้สาระ แต่แนวคิดที่ว่าสิ่งที่หยาบและเฉื่อยจะแปรรูปเป็นสิ่งที่มีความประณีตและซับซ้อนในรูปแบบที่สูงส่งกว่า ได้กลายเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิต และกล่าวถึงที่สุดคนจำนวนมากเริ่มเชื่อในห่วงโซ่หรือลำดับชั้นที่เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียบง่ายและไร้ความรู้สึกนึกคิด ไปสู่ชีวิตจิตวิญญาณ และพระเจ้า แต่กระบวนการแปรรูปของสิ่งมีชีวิตมีความพิเศษและซับซ้อนมากกว่าแนวคิดที่มาจากนักเล่นแร่แปรธาตุ จนถึงขณะนี้ไม่มีใครเคยพบศิลามหัศจรรย์ที่ทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ชีวิต แต่คำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นระบุว่า จุดกำเนิดของชีวิตเกี่ยวข้องกับสภาพเงื่อนไขทางวัตถุเท่านั้น แต่คำกล่าวเช่นนี้มีความแตกต่างอย่างไรกับแนวคิดของนักเล่นแร่แปรธาตุ

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. จากธุลีสู่ชีวิต
 2. รากเหง้าของชีิวิต
 3. นัักเล่นแร่แปรธาตุึ
 4. Charles Darwin
 5.  Miller และ Urey
 6. เยื่อหุ้มเซลล์
 7. สิ่งมีชีวิตแรก
 8. symbiosis
 9. อะมีบา
 10. อะมีบา
 11. กลับคืนสู่ผงธุลี
อาจารย์  รอฮิม ปรามาท  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

วีดีโอการศึกษา

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสง

     แสงในช่วงที่ตามองเห็น  คุณสมบัติคู่ของแสง  การสะท้อนและการหักเห  สมการของเลนส์   ความคลาด (aberrations)   สายตาสั้นและยาว  กล้องโทรทรรศน์  การแทรกสอด   อ.นงลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย  จำนวน 114  แผ่น     คลิกค่ะ  powerpoint

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ