4. ออตโตลิเทียนทาล

          ลิเลียนทาลชาวเยอรมัน ทดลองเครื่องร่อนปีกชั้นเดียวและปีก 2 ชั้น ประสบความสำเร็จกว่า สอง พันครั้ง จนกระทั่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในการทดลอง

          ออตโตลิเลียนทาล  (Otto Lilienthal)

          ออตโตลิเลียนทาล เรียนวิชาวิศวกรและศึกษาหลักการเกี่ยวกับแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของนกในอากาศ ปีกที่เป็นอุ้งโค้งให้แรงยกได้ดีกว่าปีกที่แบนราบ

          ปี ค.ศ.1890 ณ เนินเขาใกล้กรุงเบอร์ลิน ลิเลียนทาลได้นำเครื่องร่อนที่ออกแบบสร้างไว้ขึ้นทดลองบิน
       
  ปี ค.ศ.1896 ซึ่งเป็นเวลา 6 ปีที่ ออตโต ลิเลียนทาล ใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องร่อน 2,000 กว่าครั้งที่ทดลองบิน และบังคับเครื่องร่อนไปตามทิศทางที่ต้องการได้ ก่อนที่จะนำเครื่องร่อนลงสู่พื้น

ในวันนั้นเกิดอากาศแปรปรวนลมกระโชกอย่างแรง หางเสือบังคับหลุดไม่สามารถบังคับเครื่องร่อนได้ ระยะความสูงเพียง 50 ฟุต           ลมกระโชกส่งให้เครื่องร่อนพุ่งลงกระแทกพื้นอย่างแรง พร้อมกับร่างของ ออตโต ลิเลียนทาล เขาเสียชีวิตขณะอายุ 48 ปี ผลงานของเขาทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้นักประดิษฐ์รุ่นต่อมาสร้างเครื่องบินขึ้น

 หลักการของเครื่องร่อน เครื่องร่อนไม่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เมื่อถูกลาก ฉุดขึ้นสู่ระดับสูงหรือร่อนจากหน้าผา เวคเตอร์ส่วนหนึ่งที่เกิดจากน้ำหนักตัวเครื่องร่อนจะฉุดให้เครื่องร่อนเคลื่อนไปข้างหน้า แรงยกจากปีกจะยกตัวเครื่องร่อนไว้ เครื่องร่อนจะเสียระยะสูงไปเรื่อยๆ แต่เครื่องร่อนอาจอยู่ในอากาศได้นานๆ จากกระแสลมร้อนพัดขึ้น เครื่องร่อนแบบลิเลียนทาล หรือ แฮงไกลเดอร์ในปัจจุบันใช้การถ่ายเทน้ำหนักตัวบังคับเครื่องร่อน

 หลักการของเครื่องร่อน

 เครื่องร่อนไม่มีเครื่องยนต์  เมื่อมีมุมการร่อนกดลง น้ำหนักของเครื่องร่อนเกิดเป็นแรงฉุดให้เครื่องร่อนเคลื่อนไปข้างหน้า การขึ้นสู่อากาศกระทำโดยใช้คน รถยนต์ หรือเครื่องบินลากให้ได้ความเร็วพอที่จะเกิดแรงยกทำนองเดียวกับเครื่องบิน เครื่องร่อนแฮงไกลเดอร์ใช้วิธีร่อนลงมาจากที่สูงแทนการลาก การที่เครื่องร่อนอยู่ในอากาศได้นานๆเกิดจากกระแสลมร้อนพัดขึ้น

 

 

นำมาจาก  http://www.nmd.go.th/Web/index-sci.htm  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ