กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

อวงตวน – โลรอง

ลาวัวซีเย :

นักเคมีผู้สังเวยสมองอันปราดเปรือง

บนเครื่องกิโยติน !

               อาจกล่าวได้ว่า ลาวัวซีเย คือนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญแห่งวงการเคมี  ผลงานของท่านเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชาววิทย์ ทุกคนได้เรียนรู้ คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักวิทย์ นามอุโฆษท่านนี้กันให้ดียิ่งขึ้น

            อองตวน  โลรอง ลาวัวซีเย (Antoine –Laurent Lavoisier ) คือผลพวงของความตื่นตัวด้านวิชาการในศตรวรรษที่ 18  ( 200 ปีก่อน) ผลงานที่สร้างชื่อเสียงที่สุด คือ ทฤษฎีการเผาไหม้  และถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดด้านเคมีสมัยใหม่  และยังมีบทบาทในกิจกรรมบ้านเมืองมากพอ ๆ กับบทบาทในวิทยาศาสตร์  การศึกษาพื้นฐานของเขาว่าด้วยออกซิเดชัน  ได้แสดงถึงบทบาทของออกซิเจนในกระบวนการทางเคมีและแสดงความเท่ากันของปริมาณระหว่างปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการหายใจของสิ่งมีชีวิต  เขาได้วางหลักการทรงมวลของสสารในปฏิกิริยาเคมี เขาได้แจงความแตกต่างได้ชัดเจน  ระหว่างธาตุและสารแระกอบ  และเป็นเครื่องมือในการสร้างระบบการตั้งชื่อทางเคมีสมัยใหม่  ลาวัวซีเยเป็นหนึ่งในผู้ทำงานทางวิทยาศาสตร์คนแรก ๆ ที่นำขั้นตอนการทำงานโดยใช้หลักปริมาณสู่การสำรวจทางเคมี

 ลาวัวซีเยเกิดเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  1743 (พ.ศ. 2286 )  ในกรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  บิดาเป็นนักกฎหมายฐานะมั่นคง  ตอนเด็ก  ลาวัวซีเยได้รับการศึกษาอย่างดี  โดยได้ศึกษาศาสตร์หลากหลายสาขา  จาก   College des Quatre Nations (ปัจจุบันคือ Institut de France) ระหว่างปี 1754 -1761 (พ.ศ. 2297 -2304) โดยได้ศึกษาทั้งภาษา  วรรณคดี  และปรัชญา  ทั้งยังได้รับการศึกษาอย่างดียิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งคณิตศาสตร์  ดาราศาสตร์ เคมี  และพฤกษศาสตร์ด้วย ทว่าทางบ้านคาดหวังว่าจะดำเนินรอยตามบิดา  จึงได้ศึกษาด้านกฎหมาย  และในที่สุดก็ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพกฎหมาย  แต่ในปี 1764 (พ.ศ. 2307 ) เขาก็หันเหชีวิตไปสู่งานด้านวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะด้านธรณีวิทยา

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อวงตวน – โลรอง ลาวัวซีเย
  2. สำรวจแร่และธรณีวิทยา
  3. อุตุนิยมวิทยา
  4. งานด้านเคมี
  5. งานสาธารณะ
  6. อวสานของนักปราชญ์
  7. ผลงานของลาวัวซีเย
  8. การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์
  9. งานด้านสาธารณสุข และการแพทย์

 

ผู้เขียน : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต   จากวารสาร Update  มิถุนายน   2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ