ภาพประกอบการศึกษา

พลังงาน

 

ดวงอาทิตย์-แหล่งกำเนิดพลังงาน ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่เปรียบเสมือนเตาปฏิกรปรมาณูขนาดใหญ่ โดยพลังงานที่แผ่กระจายออกมานั้นเกิดจากการที่อะตอมไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นอะตอมฮีเลียมภายในใจกลางมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 15 ล้านองศาเซลเซียส พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของความร้อนและแสงสว่าง

พลังงานในธรรมชาติ ทะเลเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานธรรมชาติ ได้แก่ คลื่น กระแสน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง ต่างมีพลังงานอยู่ในตัวของมันเองและสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกได้ เช่น คลื่นซัดให้หินผุกร่อนเกิดเป็นชายฝั่งทะเลแบบต่างๆ เป็นต้น

แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล บริเวณใต้พื้นท้องทะเลมีแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สำคัญอยู่จำนวนมหาศาลได้แก่ น้ำมัน และก๊าชธรรมชาติ แหล่งพลังงานเหล่านี้เกิดจากการทับถมกันของซากสิ่งมีชีวิตในทะเลมานานนับล้านปี อาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มนุษย์จึงสามารถนำเอาทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ได้

.

พลังงานจลน์ มนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกของพลังงาน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามีความเกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งสิ้นวัตถุที่อยู่กับที่แต่สามารถเคลื่อนที่ได้ภายหลัง เพราะมีพลังงานศักย์สะสมอยู่ และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่จะมีพลังงานจลน์ ดังตัวอย่าง เช่นรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนน เกิดจากพลังงานในน้ำมันช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานและส่งผลถึงการขับเคลื่อนของรถ        

 

      

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ