รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้

1.   บ้าน 2 ชั้นจำนวนหนึ่งหลัง

2.   ปูนซีเมนต์ 15 ถุง

3.   ทรายหยาบ 12 คิว

4.   หินผสมคอนกรีต เบอร์ 3 จำนวน 8 คิว

5.   ดินปืน 1 กิโลกรัม

6.   ท่อเหล็กขนาด 3 นิ้ว ต้องการยาวประมาณ 6-7 เมตร

7.   ท่อทองแดงขนาด 2 ½ นิ้ว 1 ท่อน(ควรมีความหนาไม่ต่ำกว่า ¼ หุน)

8.   เหล็กเส้น 2  หุ้น ยาว 36 นิ้ว

9.   แผ่นเหล็กหนา 1/8นิ้ว ขนาด 3*3 นิ้ว 1 แผ่น

10.  ฝาเกลียวโลหะสำหรับปิดปากท่อเหล็ก 3 นิ้ว 1 ฝา

11.  ตะกั่ว 27 แท่ง(ขนาดน.น.แท่งละ 1 กิโลกรัม)

12.  สายไฟฟ้า(สายอ่อน)แบบธรรมดา พร้อมปลั๊กตัผู้ 1 เส้น(ยาวตามต้องการ)

13.  นาฬิกาตั้งเวลาเปิดปิดไฟได้ 1 เรือน

14.  ลวดเชื่อมทองแดง 5-10 เส้น

15.  ยูเรเนียม -235 หรือพลูโตเนียม 2 แท่ง (ขนาดแท่งละ 6.16  กิโลกรัม)

16.  เครื่องเชื่อมเหล็กแบบก๊าชอาเซติลีน 1 ชุด

17.  เตาหลอมโลหะขนาดเล็ก พร้อมท่อระบายอากาศและพัดลมระบายอากาศ 1 ชุด

18.  สว่านไฟฟ้า พร้อมดอกสว่านแบบเจาะเหล็ก 1 ชุด

19.  ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกนอกประเทศ (เที่ยวเดียว) พร้อมหนังสือเดินทางวีซ่า

20.  เวลาสำหรับการสร้าง ประมาณ 2 อาทิตย์

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ