<

6. อนุภาคประหลาดและความประหลาด (Strange Particles and Strangeness)

       หลาย ๆ อนุภาคที่ค้นพบในทศวรรษ 1950 เกิดจากอันตรกิริยาของไพออนกับโปรตอนและนิวตรอนในบรรยากาศ กลุ่มหนึ่ง คือ อนุภาคเคออน (Kaon) (K), แลมบ์ดา (Lambda) (), และซิกมา (sigma)มันแสดงสมบัติอปกติทั้งขณะที่ถูกสร้างขึ้น และขณะที่สลายตัว: ดังนั้นมันจึงถูกขนานนามว่าอนุภาคประหลาด (strange particles)

       สมบัติที่ผิดปกติอย่างหนึ่งของอนุภาคประหลาด คือ มันจะเกิดเป็นคู่เสมอ ตัวอย่างเช่น เมื่อ

ไพออนตัวหนึ่งชนกับโปรตอน ผลที่น่าจะเป็นที่สุด คือ การเกิดอนุภาคประหลาดที่เป็นกลางขึ้น 2 ตัว (รูปที่ 7):

       อย่างไรก็ดี ปฏิกิริยา ซึ่งมีเพียงอนุภาคประหลาดตัวเดียวจะไม่เคยเกิดขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการละเมิดกฏการอนุรักษ์ที่รู้จักมาก่อน และแม้ว่าพลังงานของไพออนจะพอเพียงที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นได้

       ลักษณะแปลกอย่างที่สองของอนุภาคประหลาดคือ แม้มันจะถูกสร้างขึ้นในปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับอันตรกิริยานิวเคลียร์ด้วยอัตราสูง มันก็ไม่ได้สลายตัวเป็นอนุภาคที่ทำอันตรกิริยาด้วยแรงนิวเคลียร์ที่อัตราสูง แทนที่จะเป็นเช่นนั้นมันกลับสลายตัวช้ามาก ซึ่งเป็นลักษณะของอันตรกิริยาอ่อน ครึ่งชีวิตของมันอยู่ในช่วง ถึง ขณะที่อนุภาคอื่น ๆ ทุกตัวที่ทำอันตรกิริยาโดยผ่านทางแรงนิวเคลียร์มีช่วงชีวิตในออร์เดอร์

      เพื่ออธิบายสมบัติที่ไม่ปกติเหล่านี้ของอนุภาคประหลาด ได้มีการนำเสนอเลขควอนตัมใหม่ Sเรียกความประหลาด (strangeness) พร้อมกับกฏการอนุรักษ์ เลขความประหลาดของอนุภาคบางตัวมีในตาราง 2 การสร้างอนุภาคประหลาดเป็นคู่ขึ้นมาอธิบายได้โดยการกำหนดให้ กับอนุภาคตัวหนึ่ง กับอีกอนุภาคหนึ่งและ S = 0 กับอนุภาคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อนุภาคประหลาด กฏการอนุรักษ์ความประหลาด มีใจความว่า เมื่อใดก็ตามที่เกิดอันตรกิริยานิวเคลียร์หรือการสลายตัวขึ้น ผลบวกของเลขความประหลาดก่อนเกิดกระบวนการนั้น จะต้องเท่ากับผลบวกเลขความประหลาดหลังเกิดกระบวนการนั้น

      อัตราการสลายตัวที่ต่ำของอนุภาคประหลาด อาจอธิบายได้ โดยสมมติว่า อันตรกิริยานิวเคลียร์และอันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นไปตามกฏการอนุรักษ์ความประหลาด แต่อันตรกิริยาอ่อนไม่เป็นเช่นนั้น เพราะการสลายตัวของอนุภาคประหลาดสัมพันธ์กับการสูญเสียอนุภาคประหลาด 1 ตัว มันย่อมละเมิดกฏการอนุรักษ์ความประหลาด และดังนั้นมันจึงดำเนินไปอย่างช้า ๆ โดยผ่านทางอันตรกิริยาอ่อน (Weak interaction)

 

           

หน้าที่ 
  1. บทนำ
  2. แรงพื้นฐานในธรรมชาติ
  3. โพสิตรอนและปฏิยานุภาคอื่น ๆ
  4. เมซอนและกำเนิดของวิชาฟิสิกส์อนุภาค
  5. การจำแนกอนุภาค
  6. กฎการอนุรักษ์
  7. อนุภาคประหลาดและความประหลาด (Strange Particles and Strangeness)
  8. การผลิต และวัดสมบัติของอนุภาค

ของ รศ. ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง แปลและเรียบเรียง

จาก Physics For Scientists and Engineers ของ Serway . Beichner

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ