บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

1. แรงพื้นฐานในธรรมชาติ

     เป็นที่ทราบกันว่าปรากฏการณ์พื้นฐานธรรมชาติทุกชนิดอธิบายได้ด้วยแรงพื้นฐานที่กระทำระหว่างอนุภาค 4 ชนิด ตามลำดับความเข้มของแรง คือ แรงนิวเคลียร์ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงอ่อน (weak force) และแรงโน้มถ่วง (gravitational force)

     แรงนิวเคลียร์ทำหน้าที่เป็นกาวยึดนิวคลีออนไว้ด้วยกัน พิสัยของแรงนี้สั้นมาก และจะไม่มีผลที่ระยะมากกว่าประมาณ (ประมาณขนาดของนิวเคลียส) แรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งยึดอะตอมกับโมเลกุลไว้ด้วยกันทำให้เกิดสสารทั้งมวลขึ้นมีความเข้มประมาณ เท่าของแรงนิวเคลียร์ แรงนี้เป็นแรงพิสัยไกลที่จะลดความเข้มลงเป็นปฏิภาคผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างอนุภาคที่เกิดอันตรกิริยาต่อกัน แรงอ่อน (weak force) เป็นแรงพิสัยใกล้ที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดความไม่เสถียรในนิวเคลียสบางชนิด แรงนี้เป็นเหตุให้เกิดกระบวนการสลายตัว หรือการผันกลับของนิวตรอนไปเป็นโปรตอน และความเข้มของมันมีค่าเพียง ของแรงนิวเคลียร์ สุดท้ายคือ แรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงพิสัยไกล มีความเข้มเพียง เท่าของแรงนิวเคลียร์ แม้ว่าอันตรกิริยานี้ เราจะคุ้นเคยกันมากที่สุด เป็นแรงที่ยึดโยง ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และกาแลกซีเข้าด้วยกัน ผลต่ออนุภาคมูลฐานของมันกลับน้อยมากจนอาจตัดทิ้งได้

     ในฟิสิกส์แผนใหม่ อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคมักจะอธิบายได้ในรูปของการแลกเปลี่ยนหรือการคายและดูดกลืนแบบต่อเนื่องของอะไรบางอย่างที่เรียกอนุภาคสนาม (field particles) หรือ อนุภาคแลกเปลี่ยน (exchange particles) ในกรณีอันตรกิริยาไฟฟ้าอนุภาคสนามก็คือ โฟตอน (photon) ในภาษาของฟิสิกส์แผนใหม่เรากล่าวว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีโฟตอนเป็นสื่อ (mediated) หรือพาหะ (carrier) และโฟตอนก็เป็นอนุภาคสนามของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นกัน แรงนิวเคลียร์ก็มีสื่อเรียก

     กลูออน (gluons) (ที่มีชื่อเช่นนี้ เพราะมัน “ยึดติด” นิวคลีออนไว้ด้วยกันเหมือนกาว) แรงอ่อนมีอนุภาคสนามเป็นสื่อ ชื่อ W และ Z โบซอน (bosons) และแรงโน้มถ่วงมีอนุภาคสนามเป็นพาหะเรียก

     แกรวิตอน (gravitons) อันตรกิริยาเหล่านี้ พิสัยและความเข้มสัมพัทธ์ของมัน อาจสรุปได้ตามตาราง 1

ตาราง 1 อันตรกิริยาอนุภาค

อันตรกิริยา

ความเข้มสัมพัทธ์

พิสัยของแรง

อนุภาคสนามพาหะ

นิวเคลียร์

แม่เหล็กไฟฟ้า

อ่อน

โน้มถ่วง

1

ใกล้ fm)

ใกล้

กลูออน

โฟตอน

โบซอน

แกรวิตอน

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หน้าที่ 
  1. บทนำ
  2. แรงพื้นฐานในธรรมชาติ
  3. โพสิตรอนและปฏิยานุภาคอื่น ๆ
  4. เมซอนและกำเนิดของวิชาฟิสิกส์อนุภาค
  5. การจำแนกอนุภาค
  6. กฎการอนุรักษ์
  7. อนุภาคประหลาดและความประหลาด (Strange Particles and Strangeness)
  8. การผลิต และวัดสมบัติของอนุภาค
 

ของ รศ. ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง แปลและเรียบเรียง

จาก Physics For Scientists and Engineers ของ Serway . Beichner

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

 7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต