บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานและจักรวาลวิทยา

-----------------------------------

บทนำ

      เราจะกล่าวถึงอนุภาคอนุปรมาณู (Subatomic) ที่รู้จักกันดีหลายตัวกับอันตรกิริยาพื้นฐานที่ควบคุมพฤติกรรมของมัน อภิปรายทฤษฎีล่าสุดของอนุภาคมูลฐาน ซึ่งกล่าวว่าสสารทุกชนิดสร้างขึ้นมาจากอนุภาคเพียงสองสกุล คือ ควาร์ก (quarks) กับเลพตอน (leptons) ท้ายที่สุดเราจะอภิปรายว่าแบบจำลองเช่นนั้นมีความชัดเจนเพียงใดที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพได้

     คำว่า อะตอม (atom) มาจากภาษากรีกว่า atomos ซึ่งแปลว่า “แบ่งแยกไม่ได้” ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าอะตอมเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของสสารที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ นั่นคือ เขาเชื่อว่ามันเป็นอนุภาคมูลฐาน การทดลองในทศวรรษ 1890 และต้นศตวรรษที่ 20 ชี้ให้เห็นว่า แนวคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้อง หลังคริสตศักราช 1932 นักฟิสิกส์มองภาพสสารทุกชนิดว่าประกอบด้วยอนุภาค 3 ชนิด คือ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน เริ่มจากทศวรรษ 1940 มีการค้นพบอนุภาคใหม่ ๆ จากการทดลองหลายชนิดทั้งนี้จากการชนด้วยอนุภาคพลังงานสูงที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว อนุภาคใหม่มีความไม่เสถียรอย่างยิ่ง และมีครึ่งชีวิตสั้นมาก กล่าวคือมีพิสัยจาก ถึง จนถึงปัจจุบันเราค้นพบอนุภาคมูลฐานแล้วมากกว่า 300 ชนิด

      กระทั่งทศวรรษ 1960 นักฟิสิกส์ต้องงวยงง เพราะอนุภาคปรมาณูที่ค้นพบมีจำนวนมากมาย หลากหลายชนิด เขาประหลาดใจว่าอนุภาคเหล่านี้ที่ไม่ได้มีสัมพันธภาพเชิงระบบเกี่ยวเนื่องกัน รูปแบบหนึ่งน่าจะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างที่ประณีตขึ้นในโลกอนุปรมาณูได้หรือไม่ ระหว่าง 40 ปี ที่ผ่านมา มีการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงขึ้นทั่วโลกมากมาย ทำให้เป็นไปได้ที่จะมองเห็นโลกของอนุปรมาณูในรายละเอียดที่ดียิ่งขึ้นจากการชนกันของอนุภาคพลังงานสูงภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมได้ในห้องปฏิบัติการ ในระหว่างนี้นักฟิสิกส์ได้พัฒนาความรู้เรื่องโครงสร้างสสารของเรา โดยคำนึงว่าทุกอนุภาคยกเว้นอิเล็กตรอน โฟตอน และอนุภาคอื่น ๆ อีก 2 –3 ชนิด ประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กกว่า เรียก ควาร์ก (quarks) ตัวอย่าง เช่น โปรตอน และนิวตรอน ไม่ได้เป็นอนุภาคมูลฐานจริง ๆ หากแต่เป็นระบบที่ประกอบด้วยควาร์กที่ยึดกันไว้อย่างมั่นคง

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หน้าที่ 
  1. บทนำ
  2. แรงพื้นฐานในธรรมชาติ
  3. โพสิตรอนและปฏิยานุภาคอื่น ๆ
  4. เมซอนและกำเนิดของวิชาฟิสิกส์อนุภาค
  5. การจำแนกอนุภาค
  6. กฎการอนุรักษ์
  7. อนุภาคประหลาดและความประหลาด (Strange Particles and Strangeness)
  8. การผลิต และวัดสมบัติของอนุภาค
 

ของ รศ. ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง แปลและเรียบเรียง

จาก Physics For Scientists and Engineers ของ Serway . Beichner

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

 7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต