<

ฟลูออเรสเซนซ์

         หลอดทดลองดังรูป  บรรจุสารละลายโซเดียมฟลูออเรสซีนไว้ในแสงปกติ  สารละลายมีสีแดงเรื่อ  แต่เมื่อฉายไฟซึ่งสว่างจ้าไปที่สารละลายในระยะประชิด  ฟลูออเรสซีนในสารละลายจะเรืองแสงเป็นสีเขียว

ความสว่าง  (Illumination)

ปริมาณแสงที่ตกบนพื้นผิวหนึ่งหน่วย

         วัตถุที่รับแสง  ได้มากจะเป็นวัตถุที่สว่างสุกใส  วัสดุโปร่งใส (transparent) เช่น แก้วใส เป็นวัสดุที่ยอมให้แสงผ่านได้ดี  วัสดุโปร่งแสง (translucent) เช่น  แก้วฝ้ายอมให้แสงบางส่วนผ่านได้  และวัสดุทึบแสง (opaque)  จะกั้นแสงทั้งหมดไว้

 

การเปล่งแสงจากวัตถุร้อน (Incandescence)

การเปล่งแสงของสารซึ่งร้อนจัด

         เมื่อสารต่าง ๆ ร้อนขึ้น จะมีแสงเจิดจ้า หรือเรียกว่าสารนั้นเป็น สารอินแคนเดสเซนต์ (indandescent)   สีของแสงที่เปล่งออกมาขึ้นกับว่าสารนั้นร้อนเพียงใด  เริ่มแรกวัตถุจะเปล่งแสงสีแดง  ต่อมาเมื่อร้อนขึ้นอีกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและขาว  เทียนให้แสงสว่างเพราะเปลวเทียนทำให้ผงเขม่าร้อน   หลอดไฟ ที่ใช้กันตามบ้านส่วนใหญ่ประกอบด้วยลวดทังสเตนเส้นบาง ๆ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะร้อนขึ้นและให้แสงสว่างออกมา

การเรืองแสง (Luminescence)

การเปล่งแสงโดยไม่อาศัยความร้อน

         การเรืองแสง เกิดเมื่อวัตถุรับเอาพลังงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่พลังงานความร้อนเข้ามา  แล้วจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสว่าง  สัตว์ที่เรืองแสง เช่น หิ่งห้อยเปล่งแสงได้เพราะพลังงานเคมีในตัวเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแสงสว่าง   จอเครื่องรับโทรทัศน์ ประกอบด้วยวัสดุเรืองแสง  ซึ่งจะสว่างขึ้นเมื่อมีลำอิเล็กตรอนมาชน  การเรืองแสงมีสองประเภทใหญ่ ๆ คือ  ฟอสฟอเรสเซนซ์ (phosphorescence)  และ ฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescence)  ในฟอสฟอเรสเซนซ์ สารดูดกลืนพลังงานก่อน แล้วจึงปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงสว่าง  ในเวลาต่อมา  สีระบายเรืองแสงบางชนิดมีการทำงานในลักษณะดังที่กล่าวมานี้ นั่นคือ  สะสมพลังงานจากแสงแดดแล้วเปล่งแสงได้เมื่ออยู่ในที่มืด  ส่วนการเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนซ์จะมีการปล่อยแสงออกมาในทันทีที่ได้รับพลังงานเข้าไป   สีฟลูออเรสเซนซ์รับเอาแสงสีต่าง ๆ หรือรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งมองไม่เห็นเข้าไว้ แล้วปล่อยแสงออกมาเพียงสีเดียว  โดยทั่วไปแสงนี้จะสว่างจ้ากว่าแสงสะท้อนปกติ

เห็ดเรืองแสง

         เห็ดเรืองแสงจากประเทศอินโดนีเซียนี้เรืองรองเป็นสีเขียวในเวลากลางคืน  ปรากฏการณ์การเรืองแสงเกิดขึ้นในพืชและสัตว์อื่นบางชนิดรวมทั้งหิ่งห้อย  เห็ดเหล่านี้เปล่งแสงได้โดยไม่ปล่อยความร้อนออกมา เรียกว่าไบโอลูริเนสเซนซ์

 

         

   น้าที่  

นำมาจากพจนานุกรมวิทยาศาสตร์  ของนีล  อาร์ดลีย์    รศ.  ดร. ยุวดี  เชี่ยววัฒนา   ผศ.  ดร.สุนันทา  วิบูลย์จันทร์   และ  อาจารย์ ขนิษฐา  จันทนสมิต  แปล 

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ