การสั่นสะเทือนในวงจร LC

การทดลองเสมือนเรื่องการสั่นในวงจร LC

       ทิศทางของสนามไฟฟ้า (สีแดง)    และสนามแม่เหล็กของตัวเหนี่ยวนำ (สีน้ำเงิน)  ปรากฎอยู่ในห้องทดลอง    ความหนาแน่นของเส้นแรง  แสดงถึงความเข้มของสนาม ณ. บริเวณนั้นๆ  ทิศทางของกระแสดูได้จากหัวลูกศร

      กรอบสีดำด้านล่างซ้าย   คือนาฬิกาดิจิตอล แสดงเวลาเริ่มต้นการออสซิลเลส    ด้านล่างของนาฬิกาแสดงคาบของการออสซิลเลส  ปุ่มทางขวาด้านล่าง  2   ปุ่มมีหน้าที่ดังนี้

  1.  ปุ่มโวลเตจ  กับแอมแปร์  แสดงแรงดันไฟฟ้า  U   (สีน้ำเงิน)   และกระแสไฟฟ้า  I   (สีแดง)    แปรผันกับเวลา

  2. ปุ่มพลังงาน (Energy)  แสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างพลังงานแม่เหล็กกับพลังงานไฟฟ้า  

กดที่นี่หรือที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

ทฤษฎีการสั่นของประจุในวงจร  LC

การทดลองเสมือนเรื่องการเรโซแนนท์ในวงจร  RLC

 ในห้องทดลองนี้เป็นวงจร RLC  แบบง่าย  ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบอนุกรม  คุณสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทาน   ความจุไฟฟ้า  และความเหนี่ยวนำ   และคุณยังสามารถเปลี่ยนความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ  ให้สังเกตดูว่ากระแสเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เมื่อเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์  กดที่นี่หรือรูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง


 

    หน้าที่     1    2     3     4

 

   หน้าก่อน         หน้าถัดไป

สารบัญ 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ