หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

แรงดันของเหลวที่กระทำต่อผนังด้านข้างของภาชนะ

1.    สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีเนื้อที่  0.04 ตารางเมตร  จมอยู่ในน้ำ  มุมทั้งสามเหลี่ยมอยู่ลึก 6, 8 และ 10 เซนติเมตร  จงหาแรงดันทั้งหมดบนพื้นที่สามเหลี่ยมนี้  กำหนดความหนาแน่นน้ำ 103 kg/m3

2.   ภาชนะกลวงรูปทรงกระบอกหนัก 0.6 N  พื้นที่หน้าตัด 200 cm2  ถ้าใส่แอลกอฮอล์ ถ.พ. 0.8 ลงไปสูง 10 cm  แล้วเอาไปลอยน้ำ  อยากทราบว่าภาชนะจมลงในน้ำเท่าไร
       กำหนดความหนาแน่น 103 kg/m3

3.   ประตูน้ำกว้าง 10 เมตร มีน้ำอยู่ห่างข้างหนึ่งสูง 4 เมตร  จงคำนวณหาแรงดันของน้ำที่กระทำต่อประตูนี้  กำหนดความหนาแน่นน้ำ  103  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

4.   แผ่นวัตถุกว้าง 20 เซนติเมตร  จมอยู่ในของเหลว  ถ.พ. 0.8  ในลักษณะที่ตั้งตรงในแนวดิ่ง โดยมีขอบบนของแผ่นวัตถุอยู่ต่ำจากผิวหน้าของของเหลว  10 เซนติเมตร
      จงคำนวณหาขนาดและตำแหน่งของแรงที่ของเหลวกระทำกับแผ่นวัตถุด้านหนึ่ง  กำหนดความหนาแน่นน้ำ 103 kg/m3

5.   ประตูน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 6 เมตร  มีระดับน้ำข้างหนึ่งสูง 7.5 เมตร  ส่วนอีกข้างหนึ่งสูง 3 เมตร  จงหาแรงลัพธ์ที่ดันประตูน้ำ กำหนดความหนาแน่นน้ำ 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

6.   เขื่อนกั้นน้ำกว้าง 30 เมตร สูง 40 เมตร  ขณะที่ตั้งตรงในแนวดิ่งมีน้ำอยู่ทางหนึ่ง ถ้าสร้างเขื่อนนี้ให้เอียงออกจากทางด้านที่มีน้ำเป็นมุม 60o  กับแนวดิ่ง
      จงหาผลต่างของแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อน  เมื่อเขื่อนตั้งตรงและตั้งเอียงดังกล่าว  โดยขณะนั้นมีน้ำเต็มหลังเขื่อน  ให้ความหนาแน่นน้ำ  103 kg/m3

7.   เขื่อนน้ำจืดแห่งหนึ่งมีน้ำอยู่ลึก  20 เมตร  ที่ฐานของเขื่อนเจาะเป็นรูโตมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.40 เมตร  จงหาแรงดันของน้ำที่ไหลออกไป (กำหนดความหนาแน่นน้ำ 103 kg/m3)

8.   ลูกกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.8 x 10-2 เมตร  จมอยู่ที่ก้นภาชนะซึ่งบรรจุปรอท ความหนาแน่น 13.6 x103 kg/m3  สูง 11.4 x 10-2 เมตร  จงหาแรงดันของปรอทที่กระทำต่อลูกกลมนั้น

9.   ฟองน้ำที่เกิดจากก้นสระแห่งหนึ่งมีปริมาตรเป็น 2 เท่า  เมื่อลอยขึ้นมาถึงผิวน้ำ  ทำให้ความดันของอากาศเหนือผิวน้ำเป็น 105 N/m3  สระน้ำนั้นลึกเท่าไร  ความหนาแน่นของน้ำ 103 N/m3

10.  เมื่อเติมปรอทของเหลว A และน้ำลงในหลอดรูปตัวยูที่ขาโตไม่เท่ากัน  โดยมีปรอทคั่นกลางทางขาโตมีพื้นที่หน้าตัด 1 x 10-4  ตารางเมตร  และมีของเหลว A เป็นลำสูง  1 x 10-1 เมตร
       ส่วนทางขาเล็กมีพื้นที่หน้าตัด 0.5 x 10-4  ตารางเมตร  และมีน้ำสูง 43.2 x 10-2  เมตร  ถ้าระดับปรอททางข้างของเหลวสูงกว่าทางข้างน้ำ 1 x 10-2  เมตร และความหนาแน่นปรอท
      13.6 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ความหนาแน่นน้ำ 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   จงหาความหนาแน่นของของเหลว  A

11.  ของเหลว  2  ชนิด  ใส่อยู่ในภาชนะฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่  100 ตารางเซนติเมตร  ของเหลวแต่ละชั้นลึก 10 เซนติเมตร  และมีความหนาแน่น  1 x 103  และ 2 x 103
       กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ในภาชนะมีวัตถุรูปทรงกระบอกพื้นที่หน้าตัด 10 ตารางเซนติเมตร  สูง 15 เซนติเมตร  จมมิดของของเหลวชั้นบนพอดี  
       จงคำนวณหาแรงดันที่ของเหลวกระทำกับด้านข้างด้านหนึ่งของภาชนะ

 

 

สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา