2.   เซลล์แห้ง (Dry cell)   หรือเลอคลังเซลล์  (Lechanche’ cell)  จัดว่าเป็นแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่ใช้กันมากในปัจจุบัน  เพราะทำให้สะดวกและคุณภาพดี  ซึ่งได้แก่  เซลล์ไฟฟ้าที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ถ่านไฟฉาย นั่นเอง   เซลล์แบบนี้ใช้แท่งถ่านเป็นขั้วบวกอยู่ตรงกลางสังกะสีเป็นขั้วลบ  เป็นภาชนะที่บรรจุสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl)  อยู่  แต่มักจะมีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มโดยรอบเอาไว้รอบ ๆ แท่งถ่าน (C)

(C)    ซึ่งเป็นขั้วบวกนั้น  จะใส่แมงกานิสไดออกไซด์ไว้เพื่อจับไฮโดรเจนไม่เกิดโปลาไรเซชั่นขึ้น โดยเกิดปฏิกิริยา  ดังนี้

เซลล์แห้งจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ประมาณ 1.5 โวลต์  ไม่ว่าจะสร้างขนาดใหญ่โตเท่าใดก็ตาม แต่ถ้า

ขนาดโตขึ้นก็จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นและใช้งานได้นานขึ้น  เซลล์แห้งนี้มักจะเรียกว่าเซลล์ปฐมภูมิ เพราะถือว่าเมื่อใช้แล้วอัดไฟใหม่ไม่ได้ต้องทิ้งไปเลย  (ในปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์เครื่องอัดไฟแก่เซลล์แห้งได้แล้ว แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้กัน เพราะเซลล์แห้งราคาแพง)   ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากกว่า 1.5 โวลต์ ก็สามารถจะนำเซลล์แห้งไปใช้ได้  โดยนำเซลล์แห้งไปต่ออนุกรมกัน ทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงขึ้นตามจำนวนเซลล์  นอกจากนี้ยังมีผู้ประดิษฐ์ชุดสำเร็จของอนุกรมเซลล์แห้งออกมาจำหน่าย  โดยใช้เซลล์แห้งเล็ก ๆ ต่ออนุกรมกันไว้ภายในแล้วมีขั้วไฟฟ้ารวมออกมาเพียง 2 ขั้ว  มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด 9 โวลต์  เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่  เซลล์แห้งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

          ในปัจจุบันนอกจากเซลล์แห้งดังกล่าวแล้ว ยังมีเซลล์แบบที่ใช้สารอย่างอื่นเป็นขั้วอิเล็กโทรไลท์ ทำให้มีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ กัน  และมีขนาดเล็ก  เช่น เซลล์แบบที่ใช้ในเครื่องคิดเลขและเครื่องเล่นไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น

หน้า     2     3

สารบัญ

หน้าก่อน        หน้าถัดไป

 ของ ผศ.  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ