คาบ (Period) เป็นระยะเวลาที่ตำแหน่งใด ๆ บนคลื่นเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ คาบมีหน่วยเป็น วินาที เราแทนสัญลักษณ์คาบด้วยตัว T


ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือก

จากรูป ขณะที่คลื่นกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาจุดสีแดงซึ่งแทนอนุภาคของตัวกลาง (ในที่นี้คือเส้นเชือก) มีการเคลื่อนที่ขึ้นและลงอยู่กับที่ ตอนแรกจุดสีแดงอยู่ ณ ตำแหน่งสูงสุด (สันคลื่น) เมื่อเวลาผ่านไปจุดสีแดงเคลื่อนลงถึงจุดต่ำสุด (ท้องคลื่น) แล้วเคลื่อนขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดอีกครั้ง ระยะเวลาที่จุดสีแดงนี้ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดเิริ่มต้นแล้ววนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมอีกครั้ง คือ คาบ (T) มีหน่วยเป็นวินาที ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งคาบนี้ คลื่นจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางหนึ่งความยาวคลื่น ()

      ถ้าจุดสีแดงดังรูปด้านบนเคลื่อนที่ขึ้นลงครบหนึ่งรอบ (เคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้น เช่นสันคลื่นแล้วเคลื่อนที่ไปถึงท้องคลื่นและวนกลับขึ้นมายังตำแหน่งเดิมคือสันคลื่นอีกครั้ง) ใช้เวลาไป 5 วินาที แสดงว่า คาบ ของคลื่นนี้มีค่าเท่ากับ 5 วินาที

 

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์