< ฟิสิกส์ 2 ฟิสิกส์ราชมงคล

 

ฟิสิกส์ 2

 

 

บทที่  1 แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสถิต ( PDF  ขนาด 1MB)
    ประจุไฟฟ้า และกฎคูลอมบ์         
    สนามไฟฟ้า       
    กฎของเกาส์      
    ศักย์ไฟฟ้า
    ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กตริก 
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
บทที่  2 ไฟฟ้ากระแสตรง  ( PDF ขนาด  600 KB)
    กระแสไฟฟ้า     
    กฎของโอห์ม
    กำลังและพลังงานไฟฟ้า
    วงจรไฟฟ้าและการวิเคราะห์
    วงจร RC กับแหล่งจ่ายไฟตรง      
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
บทที่  3 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า PDF ขนาด  540 KB)
    ความเป็นมาเรื่องสนามแม่เหล็ก   
    การค้นพบของเออร์เสตด
    แรงแม่เหล็กกระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก      
    ทางเดินของประจุในสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอ      
    เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ทำมุม q กับสนามแม่เหล็ก
    แรงที่กระทำที่เส้นลวดตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านในบริเวณสนามแม่เหล็ก
    ทอร์กบนลวดตัวนำที่มีกระแสไหลผ่าน 
    สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไหลผ่านตัวนำ
    กฎของบิโอต์ ซาวาร์ต
    สนามแม่เหล็กที่เกิดจากตัวนำรูปต่าง ๆ
    กฎของแอมแปร์ 
    การใช้กฎของแอมแปร์หาสนามแม่เหล็ก
    การเหนี่ยวนำไฟฟ้า
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
บทที่  4 ไฟฟ้ากระแสสลับ  PDF  ขนาด  1 MB)
    แรงเคลื่อนและกระแสไฟฟ้าสลับ
    วงจร  R L C
    กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ
    การเกิดอภินาทในวงจร  RLC
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
บทที่  5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น PDF  380 KB)
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธาตุ
    วัสดุสารกึ่งตัวนำ
    การสร้างพาหะบนสารกึ่งตัวนำ
    ไดโอดแบบรอยต่อ P-N
    วงจรเปลี่ยนแรงดันไฟสลับให้เป็นแรงดันไฟตรง
    วงจรทรานซิสเตอร์
    วงจรรวมเบื้องต้น
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5
บทที่  6 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( PDF  370 KB)
    ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6
บทที่  7 ทัศนศาสตร์  PDF  760 KB)
    ธรรมชาติของแสง การสะท้อน และการหักเห
    การแทรกสอด การเลี้ยวเบน 
    โพลาไรเซชัน
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7
บทที่  8 ฟิสิกส์ยุคใหม่ และทฤษฎีควอนตัม PDF  730 KB)
    ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
    ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น
    ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก
    ปรากฎการณ์คอมป์ตัน
    สมการคลื่นของอนุภาค
    หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กและฟังก์ชันคลื่น
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 8
บทที่  9 โครงสร้างอะตอมและนิวเคลียส  PDF  810 KB)
    โครงสร้างอะตอม
    เลเซอร์เบื้องต้น
    นิวเคลียสและสมบัติของนิวเคลียส
    กัมมันตรังสี
    ปฏิกิริยานิวเคลียร์
    แบบฝึกหัดหน่วยที่ 9

 

เป็นไฟล์ PDF  ถ้าไม่สามารถดูได้ต้องดาวโลด  

ก่อน 

 

ของภาควิขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2