< ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ราชมงคล

 

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น

 

บทที่ 5

 

  ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กตริก
5.1 ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ
5.2 ขั้วไฟฟ้าในสารไดอิเล็กตริก
5.3 กฎของเกาส์ในสารไดอิเล็กตริก
5.4 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและสภาพอ่อนไหวทางไฟฟ้า
5.5 เงื่อนไขขอบเขตของสารไดอิเล็กตริก
5.6 ตัวเก็บประจุที่มีสารไดอิเล็กตริก
  แบบฝึกหัดบทที่ 5

 

         

   สารบัญหน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 


  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์