หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ความจริงแท้     

          ดังนั้นการเข้าถึงความจริงที่แท้ ที่เป็นหนึ่ง เอกามัง นิ สัจจามัง นะ ทุติยามังหรือที่ในภควัตกีตากล่าวว่า เอวา เอกา สัตตา นั้นจะกระทำได้ก็ด้วยทัศนคติแห่งอทวิตาเท่านั้น จะต้องสลัดทิ้งความรับรู้ด้วยจิต ที่แบ่งแยกผู้สังเกตออกไปจากสรรพสิ่งที่ถูกสังเกต ความรู้ภายในจากสัญลักษณ์ที่สัมผัสรับรู้จากอายนตนะภายนอกว่าเห็นมาเช่นนั้นได้ยินมาเช่นนั้น เตยา เดอ ชาดัง (Teilhard de Chardin) จึงกล่าวว่า "…จนบัดนี้เราก็ยังเห็นและคิดว่าโลกแยกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปเป็นส่วนจากตัวเราด้วยคุณลักษณะที่สัมผัสได้จากภายนอกแต่จริงมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบ่งแยกจักรวาล จักรวาลที่เป็น "อะตอม" อันยิ่งใหญ่ เพราะว่านั่นเป็นหนึ่งเดียวเป็นทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มต้นที่ไม่ปรากฏ สรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งล้วนถักทอขึ้นมาด้วยใยเยื่อใยเดียวกัน ใยหนึ่งคือใยใดคือทั้งหมด… จักรวาลคือทั้งหมด ทั้งหมดที่เป็นชิ้นเดียวกัน"

           เคน วิลเบอร์ (Ken Wilber) จึงกล่าวว่า "สัจธรรมความจริงแท้คือการรับรู้ภายใน การรับรู้ที่เป็นอทวิตา การรับรู้จากภายในเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ดังนั้นความจริงแท้ก็คือระดับการรับรู้ที่สูงสุดของวิญญาณนั้นเอง" 

          เช่นเดียวกับที่ในลังกาวัตตสูต มหายานพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า "ความจริงแท้รับรู้ด้วยตนเองจากภายในเท่านั้น ด้วยจิตที่เป็นเอกาจิต ด้วยทัศน์ที่เป็นอทวิตา… จักรวาลก็ไม่มีสิ่งใดอื่นนอกจากจิตวิญญาณ … ทั้งหมด ทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรอื่นอีกนอกจากจิตวิญญาณ"

          ที ซุสุกิ (T.Suzuki) กล่าวถึงอัศวโกษาที่พูดว่า "จิตวิญญาณในความหมายที่เป็นความสมบูรณ์ยิ่งก็คือ "ธรรมธาตุ" ซึ่งก็คือองค์ประกอบและองค์กรที่เป็นสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาล" 

          หรือที่เขียนไว้ในจันโทคยาอุปนิษัท

          "ที่อยู่เหนือที่ว่างและเวลาคือบราห์มัณ หนึ่งเดียวและสมบูรณ์ ที่อยู่เหนือ เหนือใต้หรือตะวันออกตะวันตก ที่อยู่เหนือ ข้างบนและข้างล่าง ด้วยความเป็นหนึ่ง … ด้วยการรวมเข้าเป็นหนึ่งของผู้ที่เข้าถึง ความจริงนั้น" เช่นเดียวกับที่เล่าจื้อได้กล่าวเอาไว้ "ไม่ใช่อยู่ข้างบนและไม่ได้อยู่ข้างล่าง ไม่ใช่ไกลเกินและก็ไม่ใช่ไม่ไกลเกิน ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สสาร … ซึมแทรกเชื่อมโยงต่อกันไปทุกแห่งหน … นั่น คือเต๋า" ช่างเหมือนกับที่พรรณนาไว้ในคัมภีร์มัธยมิกะมหายานที่นิยามสุญญตาที่สมบูรณ์ยิ่ง ยิ่งนัก "ความว่างเปล่าที่ไม่ใช่ความว่างเปล่า หรือไม่ว่างเปล่า ไม่ใช่ทั้งสอง ไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใด เข้าใจได้ด้วยความเข้าใจ จึงเรียกว่าความว่างเปล่า  

   พระเยซูคริสจึงได้กล่าวถึงความจริงที่แท้ดังที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระวาจาในกอสเป็ลที่สี่ของจอห์นว่า (St John's Fourth Gospel) … และทั้งหมดคือหนึ่งเดียว … องค์พระบิดาในตัวของข้า … และเช่นตัวข้าในองค์พระบิดา … ทั้งหมดในทุก ๆ คนคือหนึ่งเดียว

          และวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ โดยเฉพาะด้วยแควนตัมเมคานิคส์ก็อธิบายได้เป็นเช่นเดียวกันอย่างสอดคล้องต้องกันอย่างไม่น่าเป็นไปได้ ดังที่นักฟิสิกส์ระดับแนวหน้าเช่นเซอร์ จอห์นเอ็ดดิงตัน อัจฉริยะทางทฤษฎีแห่งความสัมพันธภาพถัดมาจากไอน์สไตน์ หรือเออร์วิง ชโรดิงเกอร์ เดวิด โบห์มและนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลคนอื่น ๆ แทบจะทุกคนเห็นด้วยกันว่า ความจริงที่สมบูรณ์มีเพียงหนึ่งเดียว 

          จักรวาล กาแล็คซี่ ดวงอาทิตย์ โลก และสรรพสิ่งทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดมาด้วยกันด้วยใยเยื่อที่ถักทอขึ้นมาใยเดียวกัน หรือเช่นเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นต้นกำเนิดเมล็ดเดียวกันที่ทุกส่วนสัดล้วนเจริญขยายเติบโตขึ้นมาด้วยกัน ทั้งหมดด้วยเนื้อในที่มีคุณสมบัติดั้งเดิมเช่นเดียวกัน จักรวาลคือสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่ง คือทั้งหมด สรรพสิ่งทั้งหมดคือส่วนหรือตัวแทนของจักรวาล จิตวิญญาณคือเยื่อใยที่เป็นคุณสมบัติของทั้งหมด จิตวิญญาณและจักรวาลคือสองหน้าของเหรียญเดียวกัน เฉกเช่นนิพพานกับสุญญตา  

          ความเข้าใจที่ลึกซึ้งจึงจำเป็นในช่วงที่มนุษย์กำลังเผชิญหน้าต่อความสูญเสียของสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ หากเราจะห่วงใยในโลก ซึ่งก็คือห่วงใยในเผ่าพันธุ์และสรรพสิ่ง การเปลี่ยนแปลงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้หากสังคมมนุษยชาคิและจิตวิญญาณบนโลกยังจะต้องสืบเนื่องต่อไปดังที่เออร์ - วิน ลาซโล (Ervin Lazlo) กล่าวไว้ 

          "หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ากระบวนการวิวัฒนาการทั้งหลายทั้งปวง วิวัฒนาการทางกายภาพของจักรวาลของโลกและสรรพสิ่ง ชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนเป็นกระบวนการของความสม่ำเสมอเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะแสวงหาเนื้อในของความสม่ำเสมอและเข้าถึงรากฐานของธรรมชาติของวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของจักรวาลทั้งระบบ รวมทั้งโลกแห่งชีวิตและโลกในฐานะที่เป็นประวัติศาสตร์ของสังคม และการแสวงหาเพื่อเข้าใจสภาพอย่างเป็นระบบของความสม่ำเสมอ ก็คือการเชื่อมโยงและสรรสร้าง "การสังเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่" ของสรรพวินัยเข้าด้วยกัน ไม่ว่าในด้านของกายภาพ ชีวภาพ และวิวัฒนาการของสังคมร่วมกันในรูปร่างโครงสร้างเดียวกัน ด้วยกฏของมันเองและตรรกะของมันเอง"

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


อุบัติการณ์จากความว่างเปล่า
ชีวิต-วิกฤตการณ์แห่งความรู้
โลก ชีวิตเกิดจากความบังเอิญ

พวกวัตถุนิยม

พวกจิตนิยม

ความขัดแย้ง

โลกป่วย-วิกฤตการณ์ของอัตวินิจฉัย

ความล่มสลายของดุลธรรมชาติ

อวิชชา วิกฤติการณ์ของจิตวิญญาณ

ความจริงแท้ 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน