หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จิตวิญญาณมีที่มาที่ไปอย่างไร

      เท่าที่รู้ยังไม่เคยอ่านพบว่า เคยมีผู้อธิบายหรือตอบคำถามข้างบนที่ถามว่าจิตมนุษย์มีที่มา และจุดหมายที่ไปอย่างไรหลังจากที่ร่างกายได้เสื่อมสลายไปแล้วในทางวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่เอาไว้ในที่ใด? อาจอ่านไม่หมดไม่ทั่วก็เป็นได้ แต่ที่คิดเองจากความรู้ฟิสิกส์แห่งยุคใหม่ที่ได้เล่ามาแล้วหรือในข้อเขียนอื่น ๆ เป็นต้นว่าความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วทางแควนตัมเมคานิคส์และทฤษฎีทางแควนตัมที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ เช่นทฤษฎีแควนตัมจิตวิญญาณของโรเจอร์ เพ็นโรส หลักการทางแควนตัมที่นำมาอธิบายกระบวนการจัดองค์กรตัวเองตามธรรมชาติที่อธิบายโดยพอลเดวีส์และคนอื่น ๆ ก็ได้เล่าไว้บ้างในเล่มนี้ นอกจากนี้ก็อาจประยุกต์ทฤษฎีการซ่อนเร้นตัวเองของโบห์ม ทฤษฎีสมองและจักรวาลอนันตภาพหรือโฮโลแกรมของคาร์ลพิแบรม ทฤษฎีความจริงไม่มีตำแหน่งแหล่งที่ของจอห์น เบลล์ และความรู้ที่อยู่เหนือแควนตัมเมคานิคส์อื่น ๆ รวมทั้งที่เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาแห่งยุคใหม่ของเค็น วิลเบอร์ที่มีการยอมรับกันมากในระดับสากลในปัจจุบัน ทั้งหมดอาจนำมาสรุปเป็นข้อคิดเห็นโดยการอ้างอิงพื้นฐานวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ตามที่กล่าวมานั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจนักคิดทั้งหลายจะได้นำไปเปรียบเทียบกับการค้นคว้าทางความคิดในที่อื่น ๆ ต่อไป

    หากจะนำเอาพื้นความคิดของนักฟิสิกส์ระดับนำของโลกส่วนใหญ่แล้ว แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาด แต่ด้วยหลักฐานที่มีอยู่ทางคณิตศาสตร์และจากการสังเกตตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ไม่น้อยแล้ว ก็น่าเชื่อถือว่าจิตวิญญาณจะต้องสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับคลื่นอนุภาค หรือเป็นส่วนละเอียดของอนุภาค นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลแทบทุกคนเชื่อหรือไม่ปฏิเสธความคิดเช่นนั้น นอกจากผู้ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็มีอีกมาก เป็นต้นว่าไอน์สไตน์ ไฮเซ็นเบิร์ก นีลส์บอห์ร์ วุลฟแก็งพอลี่ ชโรดิงเกอร์ หรือไบรอันโจเซฟสัน จอห์น วีลเล่อร์ ฟรีแมนไดสัน ฯลฯ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นักฟิสิกส์ แพทย์หรือนักจิตวิทยาแม้แต่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ส่วนมากคัดค้านในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอนุภาคของจักรวาร เช่นโดนัลด์ แม็คเคย์ (Donald Mackay) ที่มีชื่อเสียงก็ยังเชื่อว่าในด้านของคณิตศาสตร์จิตวิญญาณอาจยังคงอยู่ในจักรวาลแม้ร่างกายจะตายไปแล้ว แดเนียลเด็นเน็ต (Daniel Den - nett) นักวิทยาศาสตร์ปรัชญาจากมหาวิทยาลัยทัฟท์กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เราจะต้องไม่ไปสรุปว่าที่วิทยาศาสตร์สอนเรา สรรพสิ่งทุกอย่างจะต้องสามารถตรวจวัดได้เป็นการชุมนุมกันของสสารวัตถุที่เคลื่อนไปในที่ว่างและกำหนดด้วยเวลา คนจำนวนมากคิดว่ามันเป็นสามัญสำนึกที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่าคุณไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยวัตถุทั้งแท่ง เป็นกลุ่มก้อนของอะตอมความคิดเช่นนั้นต่างหากที่ ขาดความสำนึกทางวิทยาศาสตร์อย่างที่สุด เราไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ที่จะคิดว่ายังมีจิตมีอัตมันเป็นตัวตนผ่านการรับรู้ทางกายสภาพไม่ได้ และที่ฟรีแมน ไดสัน (Freeman Dyson) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่เชื่อมั่นจากการสังเกตในห้องทดลองว่าอีเล็คตรอนมีจิตรู้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น มันจึงมีพฤติกรรมประหลาด ๆ เมื่อเผชิญอุปสรรคเช่น การสปินหรือการขุดอุโมงลอดที่คุมขังเป็นต้น

    ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นอนุภาคกับจิตวิญญาณไม่ว่ามันจะเป็นจิตวิญญาณ เป็นตัวคลื่นอนุภาคเองหรือเป็นผลผลิตของอนุภาค เช่นอีเล็คตอนที่ทำงานด้วยกลไกแควนตัมเมคานิคส์ กระบวนการที่เซลล์ของสมอง (Roger Penrose) หรือว่าจิตวิญญาณเป็นส่วนที่ละเอียดของอนุภาค ที่เปลี่ยนสภาพในสนามของคลื่นแควนตัมที่พัวพันกันอย่างไม่มีตำแหน่งแหล่งที่ในรูปที่เป็นการเคลื่อนไหว (holodynamics) อย่างซ่อนเร้นตัวเอง (David Bhom/Karl Pibram) หรือข้อสมมุติฐานอื่น ๆ ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนชี้บ่งว่าจักรวาลเองคือองค์กรแห่งข้อมูลหรือจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กับคลื่นอนุภาคและสนามที่พัวพันอย่างซับซ้อน โดยไม่มีตำแหน่งหรือเวลามากำหนด ที่โดยกฎของธรรมชาติจะต้องเคลื่อนไหวจัดองค์กรตัวเองในระนาบและระดับหรือองศาในการพัวพันนั้น ๆ คลี่ขยายเป็นสรรพสิ่งทั้งหมด รวมทั้งเป็นจิตของมนุษย์ จิตวิญญาณจักรวาลจึงเป็นสากลและไม่มีขอบเขต อยู่ทั่วไปไม่มีตำแหน่งและทำนายไม่ได้ เช่นทฤษฎีความจลาจลไร้ระเบียบไปสู่ความเป็นระเบียบ ดังนั้นจักรวาลที่เป็นองค์รวมของคลื่นอนุภาคทั้งหมดก็เป็นองค์รวมของจิตวิญญาณทั้งหมดเช่นกัน ส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของจิตสากลแห่งจักรวาลเท่านั้นที่คลี่ขยายเป็นภาพลักษณ์หรือเป็นรูปธรรมกายวัตถุ เป็นสรรพสิ่งที่มีรูปกายไม่ว่าจะเป็นสสารพลังงาน หรือเป็นชีวิตที่เรารู้จักกัน บนโลกหรือที่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งใด ในสภาพของสสารก็ต้องมีการจัดองค์กรตัวเองไปตามขั้นตอนดังที่พอลเดวีส์อธิบายไว้แล้ว ซึ่งสำหรับชีวิตโลกก็คือวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ละตอนแต่ละชั้นสูงขึ้นมาจากโมเลกุลทางเคมีเป็นองค์กรชีวิต ที่มีกรดนิวเคลอิคมียีนส์พันธุกรรมเป็นชีวิตซึ่งได้วิวัฒนาการขึ้นมาตามลำดับ ดังที่สจ๊วตคอฟแมนอธิบาย จากเซลล์เดี่ยวเป็นสัตว์ในไฟลัมต่าง ๆ เป็นพืชเป็นไดโนเสาร์แมมมอลและมนุษย์ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องด้านของฮาร์ดแวร์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไร

การเคลื่อนไหวของลูกปิงปอง

อหังการเหลือเกิน

แล้วจะไปไหนล่ะ

จิตวิญญาณมีที่มาที่ไปอย่างไร

จิตไร้สำนึก

ใยเยื่อพื้นฐานของจักรวาล

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน