หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไร

     ดังที่ปรารภเอาไว้ในอารัมภบทว่า คำถามที่ดังก้องอยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์มานานแต่โบราณว่าเราคือใคร เป็นคำถามที่มีผู้พยายามตอบมาตลอดเวลาที่เนิ่นนานนั้นด้วยความคิดที่หลากหลายและวินัยที่แปลกต่างเท่าที่มนุษย์จะสามารถสรรหามาได้น่าเสียดายที่ตลอดเวลาของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ก็ยังไม่มีผู้ใดให้คำตอบที่เบ็ดเสร็จสุดสิ้นโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง แม้แต่คำตอบที่คนส่วนมากพอที่จะร่วมยอมรับกันได้ หนังสือเล่มนี้ได้พยายามรวบรวมและคิดหาคำตอบ ที่เป็นเพียงความสังเขปในวงกว้างได้ก็เพียงส่วนหนึ่ง แค่ถ้าลองไล่ให้ดี คำถามเช่นนั้นดูจะมีกลิ่นอายของตะวันตกหรือของกรีกเสียมากกว่า ซึ่งสำหรับพวกเราที่อยู่ทางตะวันออกอาจอยากคิดว่าไหน ๆ เราก็มาแล้ว ที่เราอยากรู้ดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ถามว่าแล้วเราจะไปไหนมากกว่า หนังสือเล่มนี้ไม่ได้หาคำตอบตรงนั้นเอาไว้เท่าไรนัก ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการเขียนให้พวกเราอ่านกันที่นี้ ทั้งหมดนั้นทางพุทธศาสนาได้ให้คำตอบไว้แล้วโดยละเอียดดังนั้นที่ให้ไว้ที่นี่เพียงเพื่อเสริม ในด้านของหลักการทางวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ด้านแควนตัมเมคานิคส์บ้าง เพื่อแสดงอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้ที่อธิบายเป็นพุทธธรรมไว้นั้นชอบแล้ว

    ที่พูดถึงตะวันตกตะวันออกหรือพวกเราและที่นี่ เป็นเรื่องของนิยามมากกว่าจะเป็นการนิยมความแบ่งแยกแปลกต่าง และดังที่กล่าวมาแล้วในหนังสือเล่มนี้ ในด้านของนิยามและในบางขอบเขตหลักการความแปลกแยกย่อยย่อ ก็เป็นการเสริมกระบวนการต่าง ๆ ของความรู้ใหม่ได้ตราบใดที่นำมาใช้ภายใต้กฎเกณฑ์ และหลักการหรือทัศน์แห่งองค์รวมและความเป็นทั้งหมด

    จึงควรสรุปได้ว่าที่รวบรวมมานี้นั้น ที่เป็นส่วนใหญ่ในการหาคำตอบเราคือใครนั้น ได้ขมวดเป็นประเด็นอะไรบ้างและจากนั้นเพื่อขยายต่อในบทนี้ต่อไปเท่าที่ทำได้ว่าทั้งหมดมันมีขึ้นมาทำไมเพื่อความหมายอะไร และต่อไปมันจะเป็นอย่างไร

    ข้อมูลหลักฐานและข้อพิสูจน์ด้วยการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้งที่เป็นหลักการและทฤษฎีที่เห็นชอบกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ระดับนำของโลก อาจพอที่จะบ่งชี้หรือแสดงว่าทุกสิ่งและทั้งหมดที่เป็นสรรพสิ่งเป็นชีวิตมนุษย์และสังคมรวมทั้งโลกและจักรวาล ในความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยระดับระนามและปริมาณล้วนแล้วแต่เป็นองคาพยพขององค์กรแห่งชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งหมดเป็นส่วนและทุกส่วนเป็นทั้งหมดเป็นองค์รวมที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวกัน อย่างที่ไม่สามารถแยกออกจากกันไปตามกฎของธรรมชาติเช่นนั้น คำว่าองค์กรแห่งชีวิตที่นำมาใช้ในหนังสือเล่มนี้หรือในหนังสือวิชาการในระยะหลัง ๆ เล่มไหนก็ตามจึงเป็นเรื่องของความหมายมากกว่าจะเป็นนิยาม เป็นคำที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะสมกว่าคำว่าชีวิตที่ใช้กันอย่างหละหลวมและทั่วไป เมื่อหมายถึงชีวิตที่เป็นเรื่องขององค์รวมเป็นกระบวนการ ที่เป็นเหตุปัจจัยหรือสัมพันธ์กับอุบัติการณ์วัฏภาวะ การโผล่ขึ้นมาให้ปรากฏอย่างทันทีทันใด (emergent) และกับวิวัฒนาการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบที่มีกฎมีเกณฑ์ของความเป็นชีวิตต่อเนื่อง หลังจากนั้นและยิ่งกว่านั้นองค์กรแห่งชีวิตสามารถรับรู้และตอบสนอง มีจิตวิญญาณเฉกเช่นชีวิตที่เรารู้จักเข้าใจทุกประการ ทั้งนี้หากว่าเราจะไม่นำเอาสามัญสำนึกที่เป็นความรู้สึกเฉพาะของมนุษย์ เราไม่นำเอาหลักการแปลกแยกย่อยย่อและหลักการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของชีวิตมาใช้ เป็นต้นว่าเงื่อนไขของขนาดหรือรูปร่างของสสารวัตถุที่ไปผูกเป็นองค์ประกอบ หรือนำเอาที่ว่างและเวลาเข้ามาเป็นตัวกำหนด

     ด้วยกระบวนการและกฎเกณฑ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเหตุผลและองค์ประกอบของชีวิต ก็จะครบถ้วนสำหรับองค์กรแห่งชีวิตหนึ่งใดอย่างที่อาจกล่าวได้ว่า สมบูรณ์ยิ่งกว่าคำว่าชีวิตที่เรารู้จักและเคยชินอยู่กับมัน ดังนั้นจักรวาล โลกที่ไม่เฉพาะแต่ไบโอเสฟียร์ทั้งหมดนั้นเท่านันหากยังรวมทั้งภูเขาแม่น้ำและทะเลที่ล้วนเป็นองค์กรแห่งชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ เช่นเดียวกับช้างม้าปลาวาฬหรือผึ้งและแมลงมุมแมลงวันอย่างไม่มีความแตกต่างกันเลย มันไม่มีกฎใดที่บอกว่าชีวิตจะต้องประกอบด้วยโมเลกุลของสารอินทรีย์ของโปรตีนเท่านั้น ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เหลวไปในด้านของระบบที่มนุษย์จะสร้างขึ้นมาเป็นกฎเสียเองและบังคับกฎธรรมชาติและจักรวาลหรือมนุษย์จะยกเลิกสิ่งที่เป็นนิรันดรทิ้งไป เพียงเพื่อเป็นความพอใจของมนุษย์เท่านั้น มันจึงไม่มีกฎอะไรที่ไหนที่บอกว่าการเสื่อมสลายของชีวิตจะต้องเป็นการสิ้นสุดอย่างกะทันหัน และพร้อมเพรียงกันของทุกระบบที่เป็นเวลาหนึ่งเวลาใดหรือต้องยาวนานเท่าไร เป็นร้อยปีหรือร้อยล้านปี หรือนานกว่านั้นถึงจะเป็นชีวิตหรือไม่เป็นชีวิต มันไม่มีกฎอะไรที่จะกำหนดว่าจิตรู้จิตวิญญาณ จะต้องอยู่ภายในหรือสัมพันธ์กับก้อนวัตถุเนื้อเยื่อที่มีรูปแบบหนึ่งรูปใด ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์กรแห่งชีวิตที่แท้ และทั้งหมดมันเป็นกระบวนการไม่ใช่รูปแบบเป็นองค์กรไม่ใช่ระบบหนึ่งใด และเป็นเรื่องขององค์รวมไม่ใช่ชิ้นส่วนที่แปลกแยกเป็นเอกเทศ ดังนั้นชีวิตในนิยามที่เป็นภาษารับรู้กันที่แท้และสมบูรณ์ คือเป็นองค์กรระดับหนึ่งขององค์กรแห่งชีวิตที่ซับซ้อนของไบโอเสฟียร์ ที่แม้จะเป็นองค์กรในระดับสูงกว่ามนุษย์แต่ไบโอเสฟียร์ก็เป็นส่วนขององค์กรรวมในระดับที่ใหญ่กว่าสูงกว่าขึ้นไปตามลำดับ และทั้งหมดมันแยกออกจากกันไม่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบในรูปใดรูปหนึ่ง ต่อกระบวนการที่จุดหนึ่งหรือที่ระดับระนาบใด     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไร

การเคลื่อนไหวของลูกปิงปอง

อหังการเหลือเกิน

แล้วจะไปไหนล่ะ

จิตวิญญาณมีที่มาที่ไปอย่างไร

จิตไร้สำนึก

ใยเยื่อพื้นฐานของจักรวาล 

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน