หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 หลักการองค์รวม ทิศทางจักรวาลทัศน์

     รูปแบบหรือกระบวนทัศน์ใหม่ของความคิดความรู้ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันยิ่งใหญ่ที่มนุษยชาติไม่เคยประสบมาก่อน กำลังจะเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นมาบ้างแล้วตามที่นักคิดนักวิชาการได้กล่าวเอาไว้ ที่ฟริตจ๊อฟ แคปร้า เรียกว่าการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ใหม่ (The New Paradigm Shift) หรือที่เออร์วิน ลาชโล เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ (The Great Global Transformation) กระบวนทัศน์ใหม่นี้ก็คือความคิดแห่งองค์รวมที่เป็นเป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าอย่างไรจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน บนความล้มเหลวทางความคิดและปัญญา ที่ยึดติดอยู่กับหลักการฟิสิกส์กายภาพวัตถุนิยมและความแปลกแยกย่อยย่อ อันเป็นกระบวนทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังที่ผลักดันให้สังคมและธรรมชาติเดินทางไปสู่ความพินาศหายนะดังที่เป็นที่รับรู้ด้วยความวิตกตระหนกของผู้ที่ห่วงใยโลกและมนุษยชาติสรรพสิ่งแวดล้อมทุกคนอยู่ในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มด้วยฟิสิกส์แห่งยุคใหม่นี้ได้แพร่ขยายสู่วินัยวิชาการสาขาต่าง ๆ อย่างหนักแน่นและรวดเร็ว เป็นต้นว่า วิชาการทางด้านของแพทย์ศาสตร์ ศาสนจิตวิทยาและปัจจุบันกำลังก้าวล่วงสู่วินัยทางสังคมเศรษฐกิจและวินัยอื่น ๆ แม้กระนั้นด้วยความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว กับสัดส่วนที่เป็นปฏิภาคโดยตรงกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเช่นนั้น เราก็เพียงแต่หวังว่าการเปลี่ยนแปลงพาราไดม์บนพื้นฐานของหลักการองค์รวม จะสามารถเกิดขึ้นเป็นโลกาภิวัฒน์ได้ทันกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยเต็มที

     แม้ว่าโดยความหมายองค์รวม จะชี้บ่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันของการกำเนิดการดำรงอยู่และวิวัฒนาการที่เป็นธรรมชาติที่เป็นผลที่เคลื่อนไหวของการจัดองค์กรตัวเองของสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งจักรวาล องค์รวมอันเป็นหลักการหรือกฎที่สำคัญที่สุดของธรรมชาติ แต่การนำเอาความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ เพื่อการดำรงอยู่และวิวัฒนาการของชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์และสังคมให้ได้นั้นนอกจากอาศัยหลักการแล้วก็ต้องอาศัยแนวทางด้วย จักรวาลทัศน์คือแนวทางนั้น จักรวาลทัศน์เป็นทั้งแนวทางและกระบวนการธรรมชาติของจักรวาลขององค์รวมที่เอามาใช้ให้เป็นรูปธรรม

     ตรงนี้จึงมีส่วนที่ระดับหยาบและผิวเผินของหลักการความแปลกแยกย่อยย่อ และหลักการกลศาสตร์กายภาพจะเข้ามามีบทบาทหรือเป็นส่วนประกอบในทางปฏิบัติอยู่บ้างในขอบเขตที่จำกัดเฉพาะเรื่องเฉพาะกาลหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของนิยาม ดังนั้นในบางส่วนบางตอน หลักการความแปลกแยกย่อยย่อ (reductionism) ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้ากันไม่ได้กับหลักการแห่งองค์รวม อาจมีส่วนช่วยเสริมหลักการองค์รวมอยู่บ้าง ในด้านของการดำรงอยู่และการวิวัฒนาการของมนุษย์และของสังคมที่เป็นปัจเจกลักษณะ ในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องถูกต้องกับการดำรงอยู่ และวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมเช่นนั้น จึงไม่ใช่และไม่ได้เป็นเรื่องของสัจธรรมความจริงทั้งหมดหรือเป็นเรื่องของชีวิตระดับที่ลึกซึ้งไพศาลและจิตวิญญาณเสียทั้งหมด

     และสิ่งที่บริหารระบบของการจัดองค์กรตัวเอง หรือหลักการที่ควบคุมส่วนหรือระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับล่างสุดคือระดับของอะตอมและใต้อะตอม มาจนถึงระดับโมเลกุลและองค์กรที่สูงขึ้นไปตามลำดับ เป็นชีวิต เป็นมนุษย์ และจิตวิญญาณ ก็คือกฎระเบียบของส่วนหรือระบบนั้น ๆ กฎหรือระเบียบดังกล่าวยังอาจพัวพันมีอิทธิพลต่อกันและกันในระหว่างระบบองค์กรเหล่านั้น เป็นไปตามลักษณะของเยื่อใยที่เคลื่อนไหวไปด้วยกัน ดังนั้นอนุภาคเช่นอีเล็คตรอนที่อยู่ร่วมกันในอะตอมต่าง ๆ จำนวนมากที่รวมกันในที่แออัดจะมีลักษณะของความไร้ระเบียบจลาจลต่อเนื่อง ที่ทายไม่ได้กำหนดไม่ได้ แต่ในระดับทั้งหมดขององค์กรจะเป็นไปตามทฤษฎีความไร้ระเบียบที่ลงเอยด้วยความเป็นระเบียบ (Chaos Theory) เช่นจุดแดง (red spot) ที่เรามองเห็นบนผิวของดาวพฤหัสประกอบด้วยอีเล็คตรอนที่จลาจลยุ่งเหยิงที่สุด แต่ทั้งหมดก็เป็นองค์กรในสภาพใกล้สมดุล (close - to - equilibrium) ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ในอีกด้านหนึ่งการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมหรือขัดแย้งที่เมื่อรวมกันแล้วได้สภาพความซับซ้อนที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดก็เป็น เช่นเดียวกับการสร้างชุดที่ตัวเร่งร่วมกัน (autocatalytic sets of mole - cules) ดังที่อธิบายไว้ในบทที่สาม     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หลักการองค์รวม ทิศทางจักรวาลทัศน์

กระบวนทัศน์ พาราไดม์ใหม่

ตัวเลขเล่นกล

ธรรมชาติมันเป็นเองเช่นนั้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อาจจะมีมนุษย์ในโลกอื่น

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน