หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2 ระดับของสมองกับจิต

     ในบทนี้ จะไม่ลงไปในรายละเอียดในเรื่องของสมองและจิตวิญญาณที่ได้เขียนเล่าไว้แล้วในหนังสือเล่มอื่น ๆ แต่เพื่อความเข้าใจการทำงานของสมองและผลผลิตที่เป็นเรื่องของฟิสิกส์กายภาพที่เรียกว่าประสาทสรีรวิทยา กับเรื่องของจิตหรือวิญญาณที่เป็นเรื่องขององค์รวมระดับจักรวาลเรื่องของการจัดองค์กรตนเองตามธรรมชาติ เราก็อาจพิจารณากระบวนการทำงานและความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันระหว่างจิตกับสมองได้เพิ่มเติมดังนี้

     ในทางประสาทสรีรวิทยาที่เป็นการทำงานของระบบประสาทวิทยาส่วนมากที่สุดที่สมอง (neural pathway) เราอาจแบ่งความเข้าใจแยกได้เป็นสองระดับคือระดับล่าง หรือระดับที่เซลล์สมอง (nerve calls or neurons) ระดับหนึ่ง และระดับสูงคือระดับของการโยงเชื่อมต่อเนื่องของเซลล์ประสาทจำนวนมากเป็นร่างแห (network) อีกระดับหนึ่ง ระดับล่างเป็นเรื่องของสสารวัตถุและพลังงานเอกเทศ ระดับหลังเป็นเรื่องของเนื้อหาและรูปแบบ ผลผลิตรวมของประสาทสรีรวิทยาที่เป็นไปส่วนหนึ่งที่สำคัญด้วยกฎทางฟิสิกส์กายภาพด้วยพลังงานไฟฟ้าและเคมีเป็นต้นว่าเรื่องของความจำและการเรียนรู้ (congnitive) เรื่องของความคิด (thought) และการสนองตอบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว (Instincts and reflexes)

     ในทางจิตวิทยาการทำงานที่ผ่านทางกระบวนการทางจิต (mental pathway) ก็อาจแบ่งเป็นสองระดับคือระดับล่างที่รู้ตัวเป็นจิตสำนึกรูปธรรม (objective awareness and conscious mind) และระดับสูงจิตสำนึกที่ไม่มีรูปธรรมและจิตไร้สำนึก (subjective awareness and unconscious mind) ผลผลิตได้แก่พฤติกรรมพื้นฐานที่สติปัญญาปรับให้ เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อน ความคิดที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ ตรรกะและเหตุผล ความฝันไปจนถึงปรากฏการณ์ทางจิตเร้นลับต่าง ๆ รวมทั้งจิตที่สูงส่งเป็นเทวจิตธรรมจิต (spirituality) ทั้งหมดเป็นเรื่องของการรับรู้ที่เรียกรวมว่าจิตวิญญาณ

     ทั้งหมดนี้สมองและระบบประสาทจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งสอง ทั้งกระบวนการทางประสาทวิทยาและจิตวิทยา (neural and mental pathways) กระบวนการแรกดังได้กล่าวแล้วเป็นเรื่องทางฟิสิกส์กายภาพ เอกเทศและมีตำแหน่งแหล่งที่ (individualistic and local network) เฉพาะและกำหนดได้ (deterministic) ส่วนกระบวนการหลังเป็นเรื่องของฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ เรื่องขององค์รวม (holistic) ที่ไม่มีตำแหน่งแหล่งที่และกำหนดไม่ได้ (non - local and non - deter ministic)

     กายวิภาคของสมองซับซ้อนยิ่งนัก สมองมีเซลล์ประสาททั้งหมดราว ๆ หนึ่งร้อยพันล้านตัว หรือเท่ากับ 10 ยกกำลัง 11 ซึ่งไปเท่ากับจำนวนของกาแล็คซี่ทั้งหมดในจักรวาล และยังไปเท่ากับจำนวนของดาวทั้งหมดในแต่ละกาแล็คซี่ มันทำให้คิดต่อไปว่ามันต้องมีอะไรที่ทำให้เกิดความสอดคล้องต้องกันเช่นนั้น หรือหากจะเป็นความบังเอิญมันก็มากเกินไป และก็อาจคิดต่อไปได้ว่าระบบดาวแต่ละดวงก็เป็นระบบที่ทอนย่อยลงมาของระบบกาแล็คซี่แต่ละกาแล็คซี่ ที่ก็เป็นระบบที่ทอนย่อยของจักรวาลทั้งหมด เหมือนกับว่าหากทอนย่อยลงมาอีกมนุษย์ก็คือส่วนที่ย่อยลงมาของดาวหรือดวงอาทิตย์ และมนุษย์ก็คือส่วนย่อยมาก ๆ ของกาแล็คซี่ เป็นส่วนที่ย่อยละเอียดที่สุดของจักรวาล มิน่าเล่าที่ในตำนานโบราณของจีนถึงได้บอกว่ามนุษย์เป็นดาวที่จุติลงมาเกิด

     เซลล์สมองแต่ละเซลล์เชื่อมโยงต่อเนื่องกับเซลล์สมองตัวอื่น ๆ มีจำนวนเฉลี่ยประมาณหนึ่งหมื่นตัว การเชื่อมโยงส่วนใหญ่เป็นระบบและมีระเบียบที่ก็คงเป็นไปตามการกำหนดทางพันธุกรรม แต่มีอีกส่วนหนึ่งที่การเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างกันที่อาจเกิดทีหลังวิวัฒนาการทีหลัง เป็นการเชื่อมต่อที่ไม่เป็นระเบียบ โรคจิตหลายโรคพบว่ามีการเชื่อมติดต่อกันอย่างไม่เป็นระเบียบแต่ก็ยังไม่รู้มากกว่านั้นว่าเกิดจากอะไรหรือเป็นเรื่องทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันหรือไม่ การส่งออกซึ่งกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทแต่ละตัวแต่ละครั้ง ขึ้นกับผลรวมของกระแสที่รับเข้ามาจากเซลล์ตัวอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกันเหล่านั้น และกระแสที่รับเข้ามาจากเซลล์ตัวอื่น ๆ นั้น มีทั้งกระแสที่กระตุ้นหรือยับยั้ง ดังนั้นเซลล์สมองแต่ละตัวที่ส่งกระแสของตัวออกไปแต่ละครั้ง หรือด้วยความเร็วเท่าไรนั้นขึ้นกับจำนวนและความซับซ้อนของคำสั่งที่ตนได้รับ คำสั่งที่เมื่อไล่ไปถึงที่สุดแล้วบ่งบอกถึงสภาพของเซลล์ตัวอื่น ๆ ทั่วทั้งสมองในขณะนั้น

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จิตกับสมอง

2 ระดับของสมองกับจิต

อธิบายได้แค่นี้แหละ

เหนือกว่ากลศาสตร์

ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวและการซ่อนเร้นตนเอง

ม้วนเก็บไว้ในอนันตภาพ

ประสบการณ์ทางจิต  

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน