หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แควนตัมเมคานิคส์ กับชีววิทยา

     ที่จริงได้พูดถึงเรื่องของแควนตัมเมคานิคส์ในด้านของฟิสิกส์และที่อาจเกี่ยวข้องเป็นเหตุปัจจัย หืออย่างหนึ่งอย่างใดกับจิตวิญญาณเอาไว้บ้างแล้วในหนังสือเล่มอื่น ๆ ดังนั้นจะไม่เขียนซ้ำอีกในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นการกล่าวนำทั่วไป แต่จะมาวิเคราะห์ในด้านของความเป็นไปได้ที่จะนำแควนตัมเมคานิคส์มาอธิบายกระบวนการทางชีววิทยาและการกำเนิดชีวิตหรือที่จริงคือเรื่องของการจัดองค์กรตัวเอง ทฤษฎีที่อธิบายองค์รวมแห่งชีวิตที่กำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นไปได้ว่าแควนตัมเมคานิคส์จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อชีววิทยาในระดับของอะตอมหรือใต้อะตอม และแม้ว่าในระดับของโมเลกุลในบางครั้ง

     ได้มีการพูดกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์กันทั่วไปว่า นักฟิสิกส์ได้ค้นพบและสร้างปรัชญาวัตถุนิยม และหลักการแบ่งแยกย่อยย่อขึ้นมาและได้ถ่ายทอดสอนความรู้ที่ค้นพบ และปรัชญาวัตถุนิยมและหลักการแบ่งแยกย่อยที่ว่าไป ปล่อยเกาะให้นักชีววิทยาต้องอยู่กับหลักการทางฟิสิกส์ของอดีต นั่นเป็นความจริง ที่สุดฟิสิกส์แห่งยุคใหม่แทบว่าเป็นเรื่องขององค์รวมที่อยู่ตรงกันข้ามกับการแบ่งแยก ว่าไปแล้วฟิสิกส์ใหม่อาจสนับสนุนเหตุปัจจัยของการเกิดของสรรพสิ่งที่เป็นข้อสุดท้าย (final cause) ของอะริสโตเติลที่ได้เล่าไว้ในบทที่สาม นั่นก็คือฟิสิกส์ด้านแควนตัมเมคานิคส์ที่กำลังพูดถึงเรื่องของการกำหนด ที่มาที่ไปหรือเป้าหมายของชีวิตและสรรพสิ่งเหมือนกับว่า เป็นการวางแผนไว้ให้มันเป็นเช่นนั้นเอาไว้แล้ว (teleology) จริงทีเดียวฟิสิกส์แห่งยุคใหม่ที่เริ่มต้นด้วยกฎแห่งความสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ และมาทำให้มันหนักหน่วงด้วยแควนตัมเมคานิคส์ที่พิสูจน์แน่นอนเมื่อปลายทศวรรษ 1920 ได้ทำลายฟิสิกส์คลาสสิคส์วิทยาศาสตร์กายภาพ ความเป็นรูปธรรมวัตถุคือความจริงลงไปแทบว่าจะโดยสิ้นเชิง ฟิสิกส์ใหม่กลับไปเน้นความจริงในทางที่เป็นนามธรรมว่าเป็นความจริงแท้

     ในฟิสิกส์คลาสสิคส์ของนิวตัน กาลิเลโอ เบคอน และเดส์การ์ตนั้นสสาร (matter) ที่ว่าง (space) และเวลา (time) ล้วนแยกจากกันและในการพิสูจน์ความจริงของโลกแห่งระบบ ก็อยู่ที่ว่าสสารนั้นเป็นอะไร อยู่ที่ตำแหน่งไหนในที่ว่างหรือระยะทาง (position) และเคลื่อนที่ไปที่ใด หรือความเร็วที่วัดด้วยเวลาที่เดินเป็นเส้นตรง (velocity or momentum) โดยมีแรงจากภายนอกมากระทำให้สสารนั้นเคลื่อนที่ ฟิสิกส์คลาสสิคส์จึงเป็นเรื่องของโลกภายสภาพสามารถสื่อสภาพรูปธรรมนั้น ให้เป็นภาษาเพื่ออธิบายรูปธรรมนั้น ๆ ว่าเป็นความจริง ตามที่สามัญสำนึกจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนรับรู้และใช้มันเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ มนุษย์เรานั้นไม่ว่าเกิดมาโดยมีที่มาที่ไปมีความหมายคุณค่า หรือไม่มีที่มาที่ไปแน่นอนย่อมเป็นผลผลิตของโลกและจะต้องดำรงอยู่บนโลกนี้ตลอดไป ดังนั้นฟิสิกส์กายภาพที่สอดคล้องเอื้อต่อการดำรงอยู่หรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิต ก็เป็นเรื่องถูกต้องทั้งหมด ส่วนว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็เป็นเรื่องคนละประเด็น ถูกต้องกับความจริงเป็นคนละเรื่องกันตราบใดที่มนุษย์เรา จะไม่นำสิ่งที่มนุษย์มั่นใจว่าถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้เท่านั้นมานั่งยันนอนยันว่า ความเห็นของตนคือความจริงแท้ที่อธิบายสรรพสิ่งทั้งหมดทั่วทั้งจักรวาล ในขณะที่แควนตัมเมคานิคส์อธิบายความจริง ในระดับที่ละเอียดของสรรพสิ่งของจักรวาลทั้งหมด ที่ล้วนเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ไม่ใช่เรื่องของกายภาพหรือรูปธรรมเท่านั้น แต่อาจรวมถึงเรื่องของจิตวิญญาณและความหมายอันเป็นนามธรรมด้วย จากความจริงทางแควนตัม ที่สรรพสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเชื่อมโยงต่อกันแยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นสสารที่ว่างและเวลาจึงแยกจากกันไม่ได้ สรรพสิ่งทั้งมวลในระดับที่ละเอียดเช่นนั้น จึงล้วนเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยแรงที่ก่อเกิดจากภายในทั้งหมด ด้วยภาษาคณิตศาสตร์และตัวเลขที่ส่วนหนึ่งได้มาจากการคำนวณอย่างซ้ำซ้อน (algorithm) ฟิสิกส์ใหม่จึงไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อมนุษย์ หรือโลกกายภาพมากไปกว่าสรรพสิ่งสัตว์พืชบนโลกที่ย่อมเห็น และรับรู้ความจริงแตกต่างออกไป ฟิสิกส์ใหม่ถือว่าโลกเป็นส่วนเล็กน้อยมากส่วนหนึ่งของทั้งหมดจักรวาลที่เป็นหนึ่งเดียว และกฎของโลกเป็นกฎที่ใช้ได้แต่บนโลก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎของจักรวาลที่เป็นกฎธรรมชาติซึ่งย่อมมีความสำคัญกว่า และสามารถครอบคลุมบริหารกฎและความรู้ทางโลกด้วย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


แควนตัมเมคานิคส์

พยายามอธิบายแควนตัมเมคานิคส์

แควนตัมเมคานิคส์เข้ามาแทนที่วิทยาศาสตร์กายภาพ

คลื่นแควนตัม

แควนตัมเมคานิคส์กับคลื่นของชีวิต

ทฤษฎีการเสริมกันและกัน

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน