หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎีการจัดองค์กรตนเองกำเนิดชีวิต ธรรมชาติแห่งองค์รวม ระดับโลกระดับจักรวาล

      ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1985 เป็นต้นมาได้มีทฤษฎีที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปรับจากความคิดของพริโกจิน และเดวิดโบห์มที่กล่าวมาข้างต้นบนพื้นฐานทางฟิสิกส์ชีววิทยาขึ้นมาใหม่ ซึ่งปัจจุบันบางส่วนก็ได้เริ่มวางฐานรากอย่างแน่นหนาให้แก่วิชาการในสาขาชีววิทยานั่นคือทฤษฎีการจัดการตัวเอง หรือความเป็นไปเองที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมดาขององค์รวม (holism or wholism) มันต้องเป็นไปเช่นนั้นอย่างเลือกเป็นอย่างอื่นไม่ได้ การจัดการตนเองไม่ใช่เป็นเรื่องของความบังเอิญ ในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยของสามัญสำนึก ไม่เป็นไปตามกฎทางวิทยาศาสตร์กายวัตถุหากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นไปเช่นนั้นเท่านั้น เช่นเดียวกับที่พบในทฤษฎีแห่งความจลาจลไร้ระเบียบหรือเคออส (Chaos Theory) หรือเช่นเดียวที่เม็ดพันธุ์พืชที่จะต้องแตกรากแตกกิ่งก้านแตกช่อและใบตามกำหนดเวลาของมันเป็นเรื่องขององค์กรรวมที่กำหนดให้เป็นเช่นนั้น องค์กรรวมที่ทุกส่วนเป็นทั้งหมด ทั้งหมดที่เคลื่อนไหว (dynamic system theory) ที่การเคลื่อนไหวเป็นไปตามธรรมชาติภายในของทั้งหมดขององค์รวม แต่ละส่วนไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้นซึ่งในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นไปตามกฎแห่งกรรมมีกรรมเป็นตัวกำหนด

     ทฤษฎีการกำเนิดของชีวิตทฤษฎีใหม่ชี้บ่งว่า ชีวิตทุกชีวิตเป็นผลผลิตขององค์รวมผลักดันด้วยพลังงาน ที่เป็นศักยภาพที่ก่อเกิดมาจากภายในองค์รวม เป็นผลผลิตของการชุมนุมกันของส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นองค์รวมที่เดวิด โบห์มอธิบายว่า มีการแลกเปลี่ยนพลังงานในรูปของความแควนตาอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องระหว่างกันซึ่งตามกฎของแควนตัมเมคานิคส์ จะก่อให้เกิดองค์กรของความเป็นระเบียบอย่างซ้ำซ้อนขึ้นมาใหม่เรียบ ๆ องค์กรที่มีศักยภาพใหม่ระเบียบใหม่เป็นองค์รวมของทั้งหมดไม่ใช่ของส่วนหนึ่งใดหรือโมเลกุลหนึ่งใด ดังนั้นในรูปหนึ่งหากจะมองจากด้านของกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งความเป็นธรรมดาของศาสนาพุทธที่อธิบายกลไกและกระบวนการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้ว ก็จะเห็นได้ชัดว่ากระบวนการจัดการตนเองที่เคลื่อนที่ทั้งระบบ (dynamic system theory) สอดคล้องกับกระบวนการของกรรมและวิบากอย่างเลือกไม่ได้จริง ๆ ฟิสิกส์ชีววิทยาในปัจจุบันส่วนมากจึงยอมรับกันว่า ชีวิตเป็นผลรวมที่พอดีของความหลากหลายของตระกูลและเผ่าพันธ์ของโมเลกุลทางชีวเคมี ที่เข้ามารวมกันอยู่อย่างหนาแน่นที่แต่ละโมเลกุลแลกเปลี่ยนพลังงานกับโมเลกุลอื่น ๆ ที่แวดล้อมกันและกันในสภาพของระบบเปิด และสภาพที่ไม่มีความพอดีทั้งในลักษณะของโมเลกุลและเวลาที่ไม่เป็นเส้นตรงไปทางเดียวกัน (nonlinear and time asymmetry) ทำให้ทั้งระบบอยู่ในสภาพไกลจากดุลย์ (far - from equilibrium) ตลอดเวลา ก่อให้เกิดระบบใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาระบบใหม่ในที่นี้ก็คือปรากฏการณ์วัฏภาวะการเริ่มต้นขององค์กรแห่งชีวิต (emergent phenomena) ชีวิตจึงเริ่มต้นจากองค์รวมและบัญญัติโดยองค์รวมเป็นธรรมชาติ ชีวิตที่ไม่ได้ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน องค์รวมจึงไม่ใช่ผลรวมของส่วนประกอบและคุณสมบัติแห่งชีวิต (emergent properties) ขององค์รวม ก็ไม่ใช่คุณสมบัติของแต่ละส่วนแต่ละโมเลกุลที่มารวมกันนั้น ๆ แต่เป็นคุณสมบัติใหม่ขององค์รวมเอง (พลังงานการจึงเป็นผลของแควนตาที่รวมจากส่วนย่อยเหล่านั้นเข้าด้วยกัน) ทั้งหมดนี้มีหลักฐานมากมายที่ล้วนให้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือว่าเป็นไปได้จริงดังนั้นชีวิตจึงไม่ได้เกิดขึ้นและเจริญพันธุ์ในระยะเริ่มต้นด้วยการบริหารของอาร์เอ็นเอ หรือบทบาทของการแบ่งตัวซับซ้อน (template replication) ที่อาร์เอ็นเอ ต่อมาจากนั้นจะค่อย ๆ พัฒนาเป็นดีเอ็นเอเป็นยีนส์โครโมโซมที่เคยเชื่อกันว่ามีอิทธิพลต่อการกำเนิดของสรรพชีวิต อย่างที่เราเรียนรู้เรารู้กันและเชื่อกันว่าเป็นความจริงทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องที่เกิดขึ้นมาภายหลังที่องค์กรชีวิตได้เริ่มขึ้นมาแล้ว (emergent) ขึ้นมาจากระบบการจัดการตนเอง ขององค์รวมของโมเลกุลมากหลายเข้าด้วยกันแล้วเท่านั้น เพื่อชี้บ่งกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเผ่าพันธุ์ ที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม ตามทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วิน     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


การจัดองค์กรตนเอง

กำเนิดชีวิต

ทฤษฎีของชาร์ลดาร์วิน

ต้องยอมรับว่าไม่รู้จริง

ไกลจากสมดุล

ไม่มีคำว่าบังเอิญ

ทฤษฎีการจัดองค์กรตนเองกำเนิดชีวิต ธรรมชาติแห่งองค์รวม ระดับโลกระดับจักรวาล

ชีวิตเป็นองค์รวมของกรรม

ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี

รูปมาจากวิญญาณได้อย่างไร

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน