หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ความซับซ้อนขององค์กร

     องค์กรที่ประกอบเป็นชีวิตจะต้องมีลำดับของความซับซ้อนที่สัมพันธ์กับโครงสร้างหรือหน้าที่ลดหลั่นกัน เป็นต้นว่าในระดับล่างเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลที่หลากหลาย โปรตีนชนิดต่าง ๆ ขึ้นไปถึงเซลเนื้อเยื่อและอวัยวะ รวมทั้งพฤติกรรมที่ทวีความซับซ้อนของลำดับชั้นของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ที่สำคัญจะต้องมีโครงสร้างของการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันของการสนองตอบและการควบคุมที่จะทำให้การทำงานของชีวิตเป็นไปด้วยกันเป็นองค์รวม

มีเอกลักษณ์ที่จำเพาะ

     สิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และความเป็นเอกลักษณ์เช่นนั้น จะแสดงอย่างสม่ำเสมอของความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกันตั้งแต่รูปกาย และการเจริญเติบโตประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการ ไปจนถึงเผ่าพันธุ์การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมตลอดไปจนถึงรูปแบบของความสัมพันธ์และการสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อม

องค์รวมและวัฏภาวะ

     สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยองค์ต่าง ๆ มารวมกัน องค์ประกอบที่ต่างก็มีหน้าที่และโครงสร้างแตกต่างกัน เช่น ตับ ไต หัวใจ หรือระบบประสาท แต่ทั้งหมดจะร่วมทำงานประสานกันอย่างเป็นเอกภาพ ประหนึ่งว่ามีแผนสำเร็จกำหนดมาให้ไว้ ทำให้หมาก็คือหมา ยุงก็คือยุง 

     สิ่งมีชีวิตจะมีวัฏภาวะหรือการโผล่ออกมาให้ปรากฏ (emeroence) ของลักษณะของรูปร่าง หรือการทำงานแสดงออกมาตามขั้นตอนของวิวัฒนาการ โดยที่การแสดงออกมาของการทำงานนั้น ๆ จะเป็นปัจเจกผลขององค์รวมที่แต่ละส่วนแต่ละองค์ประกอบย่อยไม่มีคุณสมบัติทำได้เช่นนั้น พูดง่าย ๆ ก็คือผลรวมที่ได้มาเป็นเรื่องของทั้งหมด ที่ทั้งมากกว่าและไม่ใช่เป็นการรวมของผลที่ได้มาจากแต่ละองค์ย่อย ๆ ที่ร่วมประกอบเป็นชีวิตนั้น ๆ

 เคลื่อนไหวต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

     สิ่งมีชีวิตจะต้องมีพลวัตของการเคลื่อนไหวของมันที่สอดคล้อง ต่อเนื่องกับพลวัตการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมดทุกชีวิตที่อยู่ในไบโอเสเฟียร์ที่ตัวเองก็เป็นชีวิต เป็นองค์รวมขององค์กรชีวิตทั้งหมดจะต้องพึ่งพาอาศัย และแลกเปลี่ยนกันและกันเช่นสารอาหารหรือพลังงานแลกกับเอ็นโตรปิความไร้ยุ่งเหยิงที่ส่งออกไป ดังนั้นสิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีดุลยภาพ (equilibrium) ตลอดเวลา พลวัตการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องภายในจากผลรวมของการทำงานของแต่ละส่วนที่ประกอบเป็นชีวิตแต่ละชีวิตนั้น ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมด และที่ทำให้ไปโอเฟียร์อยู่ในสภาพใกล้สมดุลแต่ทว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลาการเชื่อมโยงเคลื่อนไหวของแต่ละชีวิตแต่ละองค์กร และชีวิตทั้งหมดรวมทั้งไบโอเฟียร์นั้นเรียกว่าระบบนิเวศน์วิทยา

วิวัฒนาการเป็นธรรมชาติ

     สิ่งที่มีชีวิตจะต้องสามารถพัฒนาตนให้สอดคล้องไปกับสิ่งแวดล้อมทั้งใกล้และไกลที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และการพัฒนาที่เป็นการสร้างคุณสมบัติใหม่ ลักษณะใหม่โครงสร้างและหน้าที่ใหม่ที่ทวีความซับซ้อนไปตามเวลา ที่เคยเข้าใจว่าเดินเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าตลอดเวลาเรียกว่าวิวัฒนาการ (ด้วยกฎแห่งความสัมพันธภาพและแควนตัมเมคานิคส์ เวลาก็เช่นเดียวกับแสงและที่ว่าง ที่โค้งเว้าเคลื่อนที่สอดคล้องกับวัฎจักรแห่งจักรวาล) ทั้งหมดเป็นการกระทำ ในระดับของพันธุกรรมของผลผลิตทางการสืบพันธ์หรือสายพันธุ์รุ่นต่อ ๆ มา การกระทำที่เป็นการปรับพันธุกรรมจากข้อมูลใหม่ที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับพันธุกรรมต่อข้อมูลใหม่นี้เรียกว่ามิวเตชั่น

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ธรรมชาติของชีวิต

โลกมีชีวิต

ความซับซ้อนขององค์กร

เคลื่อนไหวต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

เป้าหมายหรือที่ไป

ระบบแห่งรูปพรรณสัณฐาน

สนามพลังงานรูปพรรณสัณฐาน

พฤติกรรมแปลกๆของสารเคมี

จักรวาลก็คือองค์กรชีวิต 

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน