5.1  บทนำ
5.2  จุดศูนย์ถ่วงในระบบ 2 มิติ
5.3  จุดเซนทรอยด์
5.4  โมเมนต์ลำดับที่หนึ่ง
5.5  พื้นที่และเส้นลวด
5.6  การหาจุดเซนทรอยด์โดยอินทิเกรต
5.7  ทฤษฎีของแฟบพัส
5.8  คานกับแรง
5.9  แรงบนพื้นที่ที่จม
5.10  จุดศูนย์ถ่วงในระบบ 3 มิติ
5.11  รูปทรงผสม
5.12  การหาจุดเซนทรอยด์ของปริมาตร

หน้าที่    1   2   3   4   5   6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60  61   62   63   64   65   66    67   68

ทฤษฎีเกี่ยวเนื่องกับหนังสือ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลศาสตร์เวกเตอร์