11.9.1  ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง  39   ถ้าศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของตัวนำทรงกลมรัศมี 30 เซนติเมตร  มีค่า 9x105  โวลต์  จงคำนวณหาปริมาณประจุไฟฟ้าที่มากที่สุดที่ตัวนำทรงกลมนี้สามารถรับได้

 วิธีทำ 

ตัวอย่าง 40   ตัวจุสร้างจากทรงกลมสองลูกเล็กและใหญ่  รัศมี a และ b ตามลำดับ  วางให้ศูนย์กลางของทรงกลมร่วมกัน ผิวนอกของทรงกลมใหญ่ต่อลงดิน  วางประจุ Q บนผิวของทรงกลมเล็ก จงหาความจุของตัวจุนี้

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  41   ตัวจุแผ่นคู่ขนานตัวหนึ่งมีความจุ 1.2x10-5  ฟารัด  วัดสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่ขนานทั้งสองซึ่งห่างกัน 10 เซนติเมตร  ได้ 103 นัวตันต่อคูลอมบ์  จงหาประจุไฟฟ้าบนแต่ละแผ่น

 วิธีทำ

ตัวอย่าง  42   จากรูปวงจร ตัวเก็บประจุสองตัวต่อนุภรมกัน แล้วไปต่อกับความต่างศักย์ 10 โวลต์  จงหาความจุรวมและประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัว

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง 43  สำหรับตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนาน  ค่าความจุขึ้นกับอะไรบ้าง

วิธีทำ

          

ดัชนีตอนทีEnbsp;   1   2     3     4   5      6          9   10 

หน้า  ดัชนีตอนที่   1   2     3     4   5      6          9   10 

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  มานัส  มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้าสถิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าสถิต