11-8-1  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง  22   จากรูป  11.21  จงคำนวณงานอย่างน้อยที่สุดในการเคลื่อนประจุ +10-6 และ –10-6  คูลอมบ์  จาก  A ไป B  ถ้าศักย์ไฟฟ้าที่จุด A และ B มีค่า 10 และ 100 โวลต์ ตามลำดับ

 วิธีทำ

ตัวอย่าง  23    จากตัวอย่าง  22  ถ้าเคลื่อนประจุทั้งสองจาก B ไป A จะต้องทำงานอย่างน้อยที่สุดเท่าใด

วิธีทำ

ตัวอย่าง 24  จากรูป  จงคำนวณศักย์ไฟฟ้าที่จุด P ถ้า q = 1x10-8 คูลอมบ์  และ a = 1 เมตร

วิธีทำ

ตัวอย่าง 25  จุดหนึ่งห่างจากประจุ +2 คูลอมบ์  ปรากฏว่ามีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ  4 โวลต์  โดยที่ประจุวางอยู่ในตัวกลางชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่สุญญากาศ  จงคำนวณค่าศักย์ไฟฟ้าที่อีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากประจุออกมาเป็นระยะ 2 เท่าของระยะตอนแรกและอยู่ในตัวกลางเดียวกัน

วิธีทำ

ตัวอย่าง 26  จากรูป  จุดประจุ q มีค่า 1x10-6 คูลอมบ์ ถามวว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B ในรูป () และ ()  มีค่าต่างกันอยู่เท่าใด

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง 27   จากรูป  จงคำนวณค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B

วิธีทำ

ตัวอย่าง  28   ประจุไฟฟ้าสองประจุ –q และ +q  มีขนาด 1.0x10-8 คูลอมบ์เท่ากัน วางห่างกัน 3 เมตร ดังรูป ถ้าปล่อยประจุ –1.0x10-9  คูลอมบ์ที่จุด A  ประจุนั้นจะผ่านจุด B ด้วยพลังงานจลน์เท่าใด

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง 29   ตัวนำทรงกลมหนึ่งรัศมี 10 เซนติเมตร มีประจุ –2x10-8  คูลอมบ์  เลื่อนประจุ 1x10-8 คูลอมบ์จากจุดที่ห่างจุดศูนย์กลางของทรงกลมเป็นระยะ 25 เซนติเมตร  ไปจนถึงระยะอนันต์จะต้องทำงานเท่าใด

 วิธีทำ

ตัวอย่าง  30  ถ้า    เป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  จงเปรียบเทียบงานที่ทำในการเลื่อนประจุ  +q  จาก A ไป B  และจาก A  ไป C  ในรูปที่กำหนดให้  เมื่อแนว  BC  ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า 

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  31   ถ้า    เป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอมีขนาด 12 โวลต์ต่อเมตร  จงหางานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุทดสอง  3.0x10-6  คูลอมบ์จากจุด A ไปตาม A®B®C  จนถึงจุด C  ดังแสดงในรูป

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง 32   A  เป็นทรงกลมต้นรัศมี 3 เซนติเมตร  มีประจุ  +300 คูลอมบ์อยู่บนผิวทรงกลม  B  เป็นทรงกลมตันรัศมี 4 เซนติเมตร  เมื่อใส่ประจุ +500 คูลอมบ์ลงใน B แล้วใช้ลวดต่อระหว่าง B กับ A ให้ถึงกัน  ถามว่าในที่สุดแล้วทรงกลมทั้งสองจะมีประจุไฟฟ้าเท่าไร

 วิธีทำ

ตัวอย่าง 33   เคลื่อนประจุ +Q2  จากระยะอนันต์มายังตำแหน่งซึ่งห่างจากประจุ  +Q1  เป็นระยะ r ดังรูป  จงคำนวณงานอย่างน้อยที่สุดที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ +Q2
ดังกล่าว

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง 34   โปรตอนสองตัวประจุเท่ากัน 1.6x10-19  คูลอมบ์  วางห่างกัน 6x10-15 เมตร  จงคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบ

วิธีทำ

ตัวอย่าง  35   จากรูป  แผ่นตีวนำใหญ่มากวางตัวขนานกันอยู่  แผ่นหนึ่งมีประจุบวกอีกแผ่นหนึ่งมีประจุลบ  ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B  พลังงานศักย์ไฟฟ้าของอิเล็กตรอนจะเป็นอย่างไร

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  36   จากตัวอย่าง 35  ถ้าปล่อยให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่างอิสระจาก C ไป A  พลังงานทั้งหมดของอิเล็กตรอนจะเป็นอย่างไร

 1.  ลดลง    2.เพิ่มขึ้น    3.  คงเดิม    4. เป็นสัดส่วนกับระยะจากแผ่นล่าง

วิธีทำ

ตัวอย่าง 37  จากตัวอย่าง  35  ถ้าเปรียบเทียบพลังงานศักย์ไฟฟ้าของอิเล็กตรอนกับโปรตอนที่จุด C จะพบว่า

1.      โปรตอนน้อยกว่าอิเล็กตรอน

2.      โปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอน

3.      เท่ากัน

4.      บอกไม่ได้

 วิธีทำ

ตัวอย่าง 38  แผ่นตัวนำขนานกันสองแผ่นวางห่างกัน 0.2 เซนติเมตร  ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอตามแนวดิ่งมีทิศพุ่งลง  ถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนลอยอยู่นิ่ง ๆ ได้ที่ตำแหน่งหนึ่งระหว่างตัวนำขนานกันนี้  ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำขนานกันจะเป็นเท่าใด

วิธีทำ

 

          

หน้า  ดัชนีตอนที่   1   2     3     4   5      6          9   10 

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  มานัส  มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้าสถิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าสถิต