11-7-1   ตัวอย่าง

 ตัวอย่าง  15  จุดประจุสองตัว +2x10-6  และ  -4x10-6  คูลอมบ์วางห่างกัน 6 เมตร  ดังรูป  จงหาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้าตรงจุด A ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  16  ประจุไฟฟ้า  -4x10-6 และ  1x10-6 คูลอมบ์วางห่างกัน 1 เมตร  จงหาตำแหน่งที่ค่าของสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์

วิธีทำ

ตัวอย่าง  17  จากรูปที่กำหนดให้  จงหาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้าที่จุด P

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  18  จากรูป  วงแหวนโลหะรัศมี a มีประจุ =q จงคำนวณสนามไฟฟ้า E ที่จุด P  ซึ่งอยู่บนแกนของวงแหวนระยะ x จากศูนย์กลาง

วิธีทำ

ตัวอย่าง  19  อนุภาคมวล m ประจุ q วางอยู่ในสนามไฟฟ้า E  ระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนาน  ถ้าปล่อยให้อนุภาคเคลื่อนที่อย่างอิสระ  จงอธิบายการเคลื่อนที่ของมัน โดยไม่คิดแรงดึงดูดของโลก

วิธีทำ 

ตัวอย่าง 20   อนุภาคอันหนึ่งมีมวล 2.0x10-5  กิโลกรัม และมีประจุ  +2.0x10-6 คูลอมบ์  เมื่อนำมาวางไว้ในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามแนวดิ่ง  ปรากฏว่าอนุภาคนี้เคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร่ง 20 เซนติเมตรต่อวินาที2  ขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้าจะมีค่าเท่าใด

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  21  ลูกพิธมวล 1.6 กรัม ลอยนิ่งอยู่ในสนามไฟฟ้าขนาด 104  นิวตันต่อคูลอมบ์  อยากทราบว่าสนามไฟฟ้ามีทิศไปทางใดและบนผิวของลูกพิธมีอิเล็กตรอนจำนวนเท่าใด

วิธีทำ

          

หน้า  ดัชนีตอนที่   1   2     3     4   5      6          9   10 

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  มานัส  มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้าสถิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าสถิต