11.6.1  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง  8    รูปกราฟในข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงระหว่างประจุทั้งสองประจุกับระยะทางระหว่างประจุได้ถูกต้อง

วิธีทำ

 

ตัวอย่าง  9    จากรูป  ทรงกลมขนาดเล็ก A และ B วางห่างกัน 3 เมตร โดยที่ทรงกลมแต่ละอันมีประจุ +2.0 x 10-6  คูลอมบป์  ถามว่า

ก.      A จะออกแรงกระทำต่อ B เท่าไร

ข.      ถ้าวางประจุ +2.0 x 10-6  คูลอมบ์ไว้ที่จุด Y  จะได้รับแรงกระทำเท่าไร

ค.      ถ้านำประจุบวกวางไว้ที่ X ทิศทางของแรงลัพธ์จะเป็นอย่างไร

 

วิธีทำ

ตัวอย่าง  10  จากรูป  ประจุ +q1, q2 และ q3 มีค่า -1x10-6, +2x10-6  คูลอมบ์  ตามลำดับ  โดยที่ q3  ห่างจาก q1  10 เซนติเมตร  และ q2 ห่างจาก q1 15 เซนติเมตร  จงคำนวณแรงกระทำบนประจุ  q1

 

วิธีทำ 

ตัวอย่าง  11  ลูกบอลเหมือนกันสองลูก แต่ละลูกมีมวล m แขวนด้วยเส้นไหมยาว  l  มีประจุเท่ากันเท่ากับ q ดังรูป  สมมติว่า q  น้อยมากจนกระทั่ง    tanq  » sinq  จงแสดงว่า     

 วิธีทำ

ตัวอย่าง  12  เมื่อเอาแท่งแก้วซึ่งมีประจุไฟฟ้า  4x10-6 คูลอมบ์เข้าไปวางใกล้กับแท่งไม้คอร์กสี่เหลี่ยม หนา 0.5 เซนติเมตร  ถ้าปลายแท่งแก้วห่างจากไม้คอร์ก 1.0 เซนติเมตร  และเหนี่ยวนำให้เกิดประจุบนไม้คอร์กด้านที่อยู่ใกล้และไกลแท่งแก้วมีขนาด 1x10-13  คูลอมบ์  จงหาแรงระหว่างแท่งแก้วกับไม้คอร์ก

วิธีทำ

ตัวอย่าง 13  ประจุ q ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ q และ Q-q  จงหาความสัมพันธ์ระหว่าง q กับ Q  เพื่อทำให้แรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุสองส่วนนั้นมีค่ามากที่สุด เมื่อระยะระหว่างประจุทั้งสองคงตัว

วิธีทำ 

ตัวอย่าง  14  จากรูป ABCD  เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ a เมตร  ที่มุม A, B และ C มีประจุ +Q, +2Q และ
- 4   คูลอมบ์  ตามลำดับ  ที่จุด E ซึ่งห่างจากจุด D ไปเป็นระยะทาง a  ต้องมีประจุกี่คูลอมบ์จึงจะทำให้แรงไฟฟ้าลัพธ์กระทำต่อประจุ +Q  เป็นศูนย์

วิธีทำ

 

          

หน้า  ดัชนีตอนที่   1   2     3     4   5      6          9   10 

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  มานัส  มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้าสถิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าสถิต