11.5.1  ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง  3    ถ้านำโลหะทรงกลมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าไปวางไว้ตรงกลางระหว่างทรงกลม A และ B ดังรูป  ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงการกระจายของประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมที่อยู่ตรงกลางได้ถูกต้อง

วิธีทำ

ตัวอย่าง  4    วางลูกทรงกลม A และ B บนฉนวนและให้ติดกันดังรูป  ต่อมานำวัตถุ C ซึ่งมีประจุ
ไฟฟ้าบวกเข้ามาใกล้แล้วแยก A และ B ออกจากกัน  ในขณะเดียวกันก็นำวัตถุ C  ออกไปด้วย ผลจะเป็นอย่างไร

วิธีทำ

ตัวอย่าง  5    เมื่อตัวนำมีประจุไฟฟ้าบวกแตะกับตัวนำที่เป็นกลางทางไฟฟ้า สิ่งที่เกิดบนตัวนำที่เป็นกลางคือ

1.       โปรตอนเพิ่มขึ้น     

2.       โปรตอนหายไป

3.       อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น

4.       อิเล็กตรอนหายไป

 วิธีทำ  

ตัวอย่าง  6    เมื่อนำแท่งตัวนำที่มีประจุบวกไปวางไว้ใกล้ๆ กับจานอิเล็กโทรสโคปที่ไม่มีประจุไฟฟ้า รูปใดในข้อต่อไปนี้ที่แสดงการกระจายของประจุไฟฟ้าของอิเล็กโทรสโคปได้ถูกต้อง

วิธีทำ

ตัวอย่าง  7    จงอธิบายการให้ประจุบวกแก่อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะโดยอาศัยการเหนี่ยวนำและการต่อสายดิน

วิธีทำ

          

หน้า  ดัชนีตอนที่   1   2     3     4   5      6          9   10 

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  มานัส  มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้าสถิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าสถิต