ฟิสิกส์การ์ตูน ของ อ.สุวิทย์ ชวเดช
สารบัญ

ภาค 1 กลศาสตร์

บทที่ 1    การเคลื่อนที่  powerpoint

บทที่   ลูกแอปเปิ้ลและดวงจันทร์  powerpoint

บทที่ 3    โพรเจกไตล์     powerpoint

บทที่ 4    การเคลื่อนที่ดาวเทียมและภาวะไร้น้ำหนัก powerpoint

บทที่ 5    วงโคจรแบบอื่น powerpoint

บทที่ 6    กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน powerpoint

บทที่ 7    เกี่ยวกับแรงมากขึ้น powerpoint

บทที่ 8    โมเมนตัมและการดล powerpoint

บทที่ 9    พลังงาน powerpoint

บทที่ 10  การชนกัน powerpoint

บทที่ 11  การหมุน  powerpoint

 

ภาค 2  ไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็ก

บทที่ 1    ประจุ  powerpoint

บทที่   สนามไฟฟ้า  powerpoint

บทที่ 3    ตัวเก็บประจุ    powerpoint

บทที่ 4    กระแสไฟฟ้า powerpoint

บทที่ 5    อนุกรมและขนาน powerpoint

บทที่ 6    สนามแม่เหล็ก  powerpoint

บทที่ 7    แม่เหล็กถาวร powerpoint

บทที่ 8    การเหนี่ยวนำฟาราเดย์ powerpoint

บทที่ 9    สัมพัทธภาพ powerpoint

บทที่ 10  ตัวเหนึ่ยวนำ powerpoint

บทที่ 11  AC และ DC  powerpoint

บทที่ 12  สมการของแมกซ์เวลล์  powerpoint

บทที่ 13  ไฟฟ้าพลศาสตร์เชิงควอนตัม  powerpoint

 

 

ของ อ.สุวิทย์ ชวเดช


 
 
การทดลองเสมือนจริง| บทความพิเศษ |

ธรรมชาติมหัศจรรย์ |   การทดลองมหัศจรรย์ ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์