+ ชื่อ: นายสุระ วุฒิพรหม
      + วุฒิการศึกษา:
         - ประกาศนียบัติบัณฑิตวิชาชีพครู
         - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม)
      + ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ:
         - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
      + email:g4637461@student.mahidol.ac.th
   
 + ชื่อ: ผศ. เชิญโชค ศรขวัญ
      + วุฒิการศึกษา:
         - B.Sc. (Hons.)
         - M.Eng. (Electrical Engineering)
      + email:sccsk@mahidol.ac.th
      + www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai
   
 + ชื่อ: ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล
      + วุฒิการศึกษา:
         - B.Sc. (Hons.)
         - Ph.D. (Laser Optics)
      + email:sckar@mahidol.ac.th
      + + www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai
   
 + ชื่อ: ดร. รัชภาคย์ จิตต์อารี
      + วุฒิการศึกษา:
         - B.Sc. (Hons.)
         - Ph.D. (Measurement and Instrumentation)
      + email:scrca@mahidol.ac.th
      + + www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai
   
 + ชื่อ: ดร. นฤมล เอมะรัตต์
      + วุฒิการศึกษา:
         - B.Sc. (Hons.)
         - Ph.D. (Applied Physics in Fluid Dynamics)
      + email:scnem@mahidol.ac.th
      + + www.sc.mahidol.ac.th/scpy/PENThai
   
 + ชื่อ: ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์
      + วุฒิการศึกษา:
         - ปริญญาตรีสาขา ชีวเคมี (เกียรตินิยม)
         - ปริญญาเอกสาขา สาขาชีวฟิสิกส์ระดับโมเลกุล
      + email:scbpn@mahidol.ac.th
      + www.il.mahidol.ac.th
   
 + ชื่อ: รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา
      + วุฒิการศึกษา:
         - ปริญญาตรีเคมี(เกียรตินิยม)
         - ปริญญาเอก(ชีวเคมี)
      + email:scprw@mahidol.ac.th
      + www.il.mahidol.ac.th
   
 
 
 

 + ชื่อ: นายพิทักษ์พงษ์ คมพุดซา
      + ตำแหน่งงานปัจจุบัน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
      + email:kdevelope@hotmail.com
      + www.il.mahidol.ac.th
   
 + ชื่อ: นางสาวมนัสวี โพธิ์ทอง
      + ตำแหน่งงานปัจจุบัน: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
      + email:manatsabird@hotmail.com
      + www.il.mahidol.ac.th
   
 + ชื่อ: นางสาวจิราพร ธารแผ้ว
      + ตำแหน่งงานปัจจุบัน: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
      + email:thanpaew@hotmail.com
      + www.il.mahidol.ac.th
   
 


 
 
 

สถาบันนวัตกรรมและ
     พัฒนากระบวนการเรียนรู้
     มหาวิทยาลัยมหิดล

      คณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6
      กรุงเทพฯ  10400

      
โทรศัพท์:  0-2201-5105-7
      โทรสาร :   0-2354-7345


       Website : www.il.mahidol.ac.th

 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
      เทคโนโลยีไทย  สำนักงานพัฒนา
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

       111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
       ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
       อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

       โทรศัพท์ : 0-2564-7000  ต่อ 1424-6
       โทรสาร  :  0-2564-7000  ต่อ 1427

       Website : www.learn.in.th