ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา วิชาที่พยายามทำความเข้าใจ
กับธรรมชาติ   ซึ่งบางครั้งก็ไม่ง่ายที่จะเข้าใจแต่ก็น่าสนใจ   ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานของหลายๆ วิชา
การเข้าใจฟิสิกส์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ฟิสิกส์คล้ายกับวิชาอื่นๆ ที่ต้องวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล

นักเคมี นักชีววิทยาหลายคนได้กล่าวถึงฟิสิกส์ไว้อย่างน่าสนใจ   ท่านเหล่านั้นเชื่อว่า
การจะเข้าใจวิชาเคมี และชีววิทยาได้อย่างถ่องแท้ จะต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์ที่ดี   นักเรียน/นักศึกษา
ไม่จำเป็นต้องชอบวิชาฟิสิกส์   โดยที่อาจจะชอบวิชาเคมี   ชีววิทยา   หรือ   คณิตศาสตร์ แต่ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องมีฟิสิกส์ไว้เป็นพื้นฐาน   มิเช่นนั้นแล้ว จะศึกษาได้ไม่ถึง แก่นของวิชาเหล่านั้น   นักเรียนนักศึกษาบางคน   อาจจะเคยได้ยินนักวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงหลายท่านบอกว่า
“ ความพยายามหรือความเข้าใจอีกเพียงเล็กน้อย เป็นสิ่งที่กั้นระหว่าง งานวิจัยที่ล้มเหลว กับ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ” การเข้าใจในหลักการฟิสิกส์   อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ของความเข้าใจเล็กน้อย   ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้น

สื่อผสมเรื่อง “ ฟิสิกส์สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า ” ทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำหรับใช้เป็นสื่อเสริมการเรียน การสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้าระดับมหาวิทยาลัย และสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 โดยทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น   ยังเหมาะสำหรับ
นักศึกษาประเภทวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับครู/อาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

สื่อผสมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมองเห็น   และเข้าใจถึงการใช้หลักการ และเหตุผลในวิชาฟิสิกส์ เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง   ทั้งในวิชาฟิสิกส์เองหรือวิชาอื่นๆ ทั้งวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ   สื่อนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับเสริมการเรียนการสอน โดยได้พยายามเอาสิ่งที่ยาก
ต่อการเข้าใจมาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น   สื่อนี้มิใช่สิ่งที่ทดแทนตำรา หรืออาจารย์ผู้สอน   นอกจากศึกษาตามสื่อนี้   ผู้เรียนยังจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกจากตำราเรียน

สื่อตอนที่ 1 นี้ ประกอบด้วย 5 บท คือ   จลศาสตร์   แรงและกฎการเคลื่อนที่   งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน   และระบบอนุภาค   ส่วนตอนที่ 2   ซึ่งได้ทำแยก ออกจากสื่อตอนที่ 1 นี้ ประกอบไปด้วยเรื่อง   เทอร์โมไดนามิกส์   กลศาสตร์ของไหล   และแบบทดสอบ   คณะผู้จัดทำ
เข้าใจดีว่า การทำสื่อผสมให้สมบูรณ์แบบคงเป็นไปได้ยาก อาจจะต้องมีการปรับปรุงอีก   ทางคณะ
ผู้จัดทำ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่จะนำไป ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป   ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ได้สื่อ ที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา   ครู/อาจารย์   เข้าใจฟิสิกส์มากขึ้น และ
ทำให้การเรียนการสอนฟิสิกส์ เกิดความรู้จริงมากขึ้น

คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

ฟิสิกส์สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า 1

เนื้อหาประกอบด้วย  1. จลศาสตร์    2.  แรงและกฎการเคลื่อนที่   3.  งานและพลังงาน

4.  โมเมนตัมและการชน   5.  ระบบอนุภาค  6. แบบทดสอบความเข้าใจจำนวน  ชุด  คลิกเข้าสู่เนื้อหา

 

ฟิสิกส์สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า 2

เนื้อหาประกอบด้วย  7. กลศาสตร์ของไหล 1    8.  กลศาสตร์ของไหล 2   9.  อุณหภูมิและความร้อน

10.  เทอร์โมไดนามิกส์  11.  ทิ้งท้ายก่อนจากลา  คลิกเข้าสู่เนื้อหา

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์