ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่4 เหล็กกล้า
 

 บทนำ

       เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้นมีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี
เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tebsile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน
(Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะ และ อโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น สำหรับ
กรรมวิธีทางความร้อน ที่ทำต่อเหล็กกล้านั้น จะทำให้โครงสร้างเล็ก ๆ (Microstructure) ของเหล็กกล้าเปลี่ยนไป ซึ่งจะได้
กล่าวโดยละเอียดในลำดับต่อไป เราทราบอยู่แล้วว่าเหล็กทุกชนิด มีคาร์บอนผสมอยู่ไม่มากก็น้อย เหล็กกล้าก็เช่นเดียวกันมี
ีคาร์บอนผสมอยู่ประมาณไม่เกินร้อยละ 2 และเหล็กกล้ายังแบ่งได้ตามปริมาณของคาร์บอนที่ผสมอยู่ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2
ชนิดดังนี้

  เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) ประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel) และเหล็กกล้าคาร์บอน
ปานกลาง(Medium Carbon Steel)และเหล็กกล้าคาร์บอนสูง(High Carbon Steel)ซึ่งเหล็กกล้าคาร์บอนทั้ง 3 ประเภท
นี้อาจเรียกว่า เหล็กละมุน (Mild Steel) ก็ได้ แต่ถ้ามีคาร์บอนผสมอยู่มากเราจะเรียกว่า เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
(Carbon Tool Steel)

 เหล็กกล้าผสม (Alloys Steel) เหล็กกล้าชนิดนี้ นอกจากจะมีคาร์บอนผสมอยู่แล้วยังมีธาตุอื่นๆ ผสมอยู่ด้วย ซึ่งจะกล่าว
ได้ ในลำดับต่อไป เหล็กกล้าผสมนี้ประกอบด้วยเหล็กกล้าผสมต่ำ (Low Alloys Steel) เหล็กกล้าผสมปานกลาง
(Medium Alloys Steel) และเหล็กกล้าผสมสูง (High Alloys Steel) ซึ่งธาตุที่ผสมในเหล็กกล้าเหล่านี้มีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้

ซิลิคอน มีอยู่ในเหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ ซิลิคอนที่ผสมอยู่นั้นจะช่วยให้เกิดการจับตัวของแกรไฟต์ ดังนั้น ปริมาณ
ซิลิคอนที่มีอยู่ในเหล็กกล้าผสมที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปจะมีอย่างมากไม่เกินร้อยละ 5ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดแกรไฟต์ ขึ้นนั่นเอง
และเหล็กกล้าผสมซิลิคอนที่สำคัญอาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
 Silicon-Manganese Steel ประกอบด้วยซิลิคอนร้อยละ 1.5-2 แมงกานีสร้อยละ 0.6-1เหล็กกล้าชนิดนี้นิยมใช้ในการ
ทำแหนบรถยนต์ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเหล็กชนิดนี้สามารถรับแรงกระแทกได้ดี
Silicon Steel ประกอบด้วยคาร์บอนร้อยละ 0.07 ซิลิคอนร้อยละ4เป็นเหล็กกล้าที่มีค่าความเป็นแม่เหล็กสูงและมีความ
ต้านทานไฟฟ้าได้ดี จึงนิยมนำไปใช้ทำแกนทรานส์ฟอร์เมอร์และขั้วไดนาโม เป็นต้น
 Valve Steel เป็นเหล็กกล้าผสมที่ใช้ทำวาล์วต่าง ๆ ในรถยนต์ โดยซิลิคอนเป็นธาตุผสมที่มีความสำคัญรองลงมาตัวอย่าง
เช่น โลหะผสม Silchcrome และ Valmax ซึ่งประกอบด้วยโครเมียมร้อยละ 8 และซิลิคอนร้อยละ 3.5

 โมลิบดินั่ม ช่วยให้เกิดการจับตัวของคาร์ไบด์อย่างแน่นหนา และ เป็นธาตุที่ช่วยไม่ให้เกิดการแตกร้าวได้ง่ายและยังป้อง
กันไม่ให้เกิดการขยายตัวของเกรนอีกด้วย โมลิบดินั่มนี้มักจะใช้ส่วนผสมร่วมกับธาตุชนิดอื่นๆในเหล็กกล้า และ โมลิบดินั่ม
จะช่วยทำให้คุณสมบัติทางกลต่าง ๆ ของเหล็กกล้าที่อุณหภูมิสูงมีคุณสมบัติดีขึ้น โมลิบดินั่มจำนวนร้อยละ 5 ช่วยทำให้เหล็ก
กล้าผสมนั้นมีความต้านทาน ต่อการเกิดครีป (Creep) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง ๆ เหล็กกล้าผสมโมลิบดินั่ม นี้ใช้ในการทำ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีรอบหมุนด้วยความเร็วสูง และใช้ทำชิ้นงานอื่น ๆ ที่ต้องต้านทานความร้อน และต้านทานต่อการกัดกร่อน
ได้ดี

วาเนเดียม เป็นธาตุที่ช่วยให้เกิด การจับตัวของคาร์ไบด์อย่างแน่นหนา เหล็กกล้าที่ผสมวาเนเดียม จะนำไปใช้ทำเครื่อง
มือต่าง ๆ ที่มีรอบหมุนด้วยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังเป็นธาตุที่ช่วยให้เหล็กกล้ามีขนาดเกรนละเอียด และเป็นตัวกำจัดออก
ซิเจนที่ดีมาก ช่วยขจัดการเกิดสนิมและสิ่งเจทอปนอื่น ๆ ในเนื้อเหล็ก

 ทังสเตน เป็นธาตุที่ช่วยให้เกิดการจับตัว ของคาร์ไบด์ อย่างแน่นหนา และคาร์ไบด์เหล่านี้ จะ ไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับ
เหล็กทั้งหมด ถึงแม้จะที่อุณหภูมิสูง ๆ ก็ตาม ดังนั้น เหล็กกล้าชนิดนี้จึงใช้ทำเครื่องมือพวกที่มีรอบหมุนด้วยความเร็วสูง อีก
ทั้งทังสเตนยังช่วยให้เหล็กกล้าผสมมีขนาดเกรนละเอียด นอกจากนั้นทังสเตนที่ผสมอยู่เล็กน้อยยังช่วยให้ เหล็กกล้าผสมนั้น 
มีความต้านทานต่อความร้อนและการกัดกร่อนทำลายต่าง ๆ ได้ดี                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา