ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่3 การผลิตเหล็ก
 

 การผลิตเหล็ก

 ที่มาของวัสดุ
        แบ่งออกได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ
 แหล่งธรรมชาติ
 แหล่งหมุนเวียน


                รูป ผังที่มาของวัสดุ


                             รูป ผังที่มาของวัสดุ 

 งานผลิตโลหะ
การผลิตโลหะจากแร่
การผลิตโดยใช้ความร้อน
การผลิตโดยใช้สารละลายทางเคมี
โลหะที่ได้จากแร่ เรียกว่า โลหะปฐมภูมิ
โลหะที่ได้จากวัสดุหมุนเวียน เรียกว่า โลหะทุติยภูมิ
โลหะที่ได้จากแร่ต้องทำให้บริสุทธิ์ขึ้นอีก เรียกว่า การรีไฟน์นิ่ง

 การแปรรูป
งานหล่อโลหะรูปพรรณ
งานขึ้นรูป
งานเครื่องมือกล
งานอบชุบ
งานตบแต่งผิว


                     รูป ผังการผลิตโลหะ


                             รูป ผังการผลิตโลหะ 

 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา