ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 การเปลี่ยนแปลงในผลึก

        ผลึกที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องของผลึก ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ทุกประการ เช่น ผลึกจะต้องมีผิวหน้าเรียบ มุมระหว่างหน้า แต่ละหน้า มีค่าคงที่โดยเฉพาะ และมีด้านแต่ละด้านยาวคงที่ และผลึกดังกล่าวนั้นจะมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลึกของโลหะ ซึ่งโลหะนั้นจะประกอบด้วยผลึกจำนวนมาก โดยที่ผลึกแต่ละผลึกจะมีขนาดไม่สม่ำเสมอแต่มีขอบผลึก
ที่ชัดเจน ซึ่งเราเรียกว่า เกรน (Grains) โดยทั่วไปนั้นเกรน แต่ละเกรนของโลหะจะมีทิศทางเรียงตัวที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยกับ
การเย็นตัวของโลหะนั้น ๆ นั้นเอง ตามปกตอผลึกในเกรนของโลหะนั้นจะมีความบกพร่อง และความบกพร่องในผลึกจะส่งผล
ให้คุณสมบัติของโลหะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ความบกพร่องในผลึก

การเปลี่ยนรูปของโลหะ

การคืนตัว

การเกิดผลึกใหม่

การเติบโตของผลึก

 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา