ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 การเติบโตของผลึก

       การเติบโตของผลึกได้กล่าวแล้วในเรื่องของการเกิดผลึก แต่จะนำมาสรุปเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการเติบโตของผลึกอีก
ครั้งดังต่อไปนี้ในอันดับแรก จะเกิดมีจุดเริ่มต้นการตกผลึก แล้วผลึกก็จะโตขึ้นจากจุดเริ่มต้นไปในทุกทิศทาง ดังรูป ในขณะ 
เดียวกันจุดเริ่มต้นใหม่ ๆ ก็จะเกิดขึ้น และในที่สุดน้ำโลหะทั้งหมด ก็ จะกลายเป็นผลึกหรือเกรน ซึ่งจะเกิดมีขอบคั่นระหว่าง
ผลึก เรียกว่า ขอบผลึกหรือขอบเกรนขนาดของเม็ดผลึกขึ้นอยู่ กับอัตราการเพิ่มของจุดเริ่มต้น และอัตราการโตขึ้นของผลึก
ถ้าอัตราการโตชนะอัตราการเพิ่มก็จะเกิดเม็ดผลึกขนาดใหญ่และถ้าอัตราการเพิ่มชนะอัตราการโตก็จะเกิดเม็ดผลึก
ขนาดเล็ก          

รูป ลักษณะการเติบโตของผลึก


                             รูป                             ลักษณะการเติบโตของผลึก 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา