ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 การเกิดผลึกใหม่

       โลหะเมื่ออยู่ในสภาพหลอมละลายอนุภาค ของโลหะจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และเมื่ออุณหภูมิลดลง การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคนั้น จะลดความเร็วลงด้วย จนอนุภาคนั้นเข้าใกล้กันและดึงดูดกัน จนกลาย เป็นนิวเคลียส อนุภาคดังกล่าวจะจับตัวกัน
อย่างไม่เป็นระเบียบ เช่น ในโครงสร้างอสัณฐาน หรืออาจจับตัวกันอย่าง มีระเบียบสม่ำเสมอในโครงสร้างของแข็งโดยทั่วไป และภายหลัง การเย็นตัว นิวเคลียสจะขยายตัว กลายเป็นผลึก (Crystal) เล็ก ๆ และโตขึ้นจนกลายเป็นผลึกใหญ่ ซึ่งเรียกว่า เกรน (Grains) การขยายตัวจะสิ้นสุดลงเมื่อปริมาณของโลหะหลอมเหลวหมดไป หรือไม่ก็เกรนที่ขยายตัวนั้นไปชนกับเกรน
ข้างเคียง จนเกิดขอบเกรน (Grain Boundary) ขึ้น


                         

รูป ลำดับขั้นการแข็งตัวของโลหะ                             รูป                             ลำดับขั้นการแข็งตัวของโลหะ 


ขนาดของผลึก หรือเกรนที่เกิดขึ้นจะเป็นปฏิภาคสัมพันธ์กับอัตราการเย็นตัวของโลหะหลอมเหลวโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการ
แข็งตัวจะพบว่าถ้า อัตราการเย็นตัว มีอัตราสูงจะปรากฏนิวเคลียส เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และการขยายตัวของแต่ละเกรนจะ
มีอัตราต่ำเพราะแต่ละเกรนจะแย่งอะตอมของโละให้มาจับรวมตัวกับนิวเคลียสซึ่งมีจำนวนมากทำให้ได้โลหะที่มีเกรนขนาด
เล็กละเอียดในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราเย็นตัวช้า ปริมาณนิวเคลียสที่เกิดขึ้นจะมีน้อย การขยายตัวของนิวเคลียสจะมีมากทำ 
ให้ได้โลหะที่มีเกรนขนาดใหญ่

 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา